Zmiany Dyrektywy 2009/33/WE w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy

W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego1 dalej: Dyrektywa 2019/1161. Państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są do wprowadzenia odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia 2 sierpnia 2021 r.

Warto przypomnieć, że Dyrektywa 2009/33/WE2 nakładała na instytucje zamawiające obowiązek uwzględniania przy zakupie pojazdów transportu drogowego czynnika energetycznego, i oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu użytkowania pojazdu, w tym zużycia energii oraz emisji CO 2 i niektórych zanieczyszczeń. Powyższe miało na celu promowanie i pobudzanie rynku ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów. Po przeprowadzeniu w 2015 r., oceny ex post rzeczonej dyrektywy, stwierdzono jednak, że nie pobudziła ona dostatecznie rozwoju rynku ekologicznie czystych pojazdów w całej Unii, w szczególności z uwagi na mankamenty związane z zakresem jej stosowania oraz przepisami dotyczącymi zakupu pojazdów.

Odpowiedzią na powyższy problem stała się Dyrektywa 2019/1161, która dokonuje zmian w zakresie dotychczasowej Dyrektywy 2009/33/WE. Kluczowe zmiany dotyczą między innymi:

  • rozszerzenia zakresu stosowania Dyrektywy 2009/33/WE poprzez włączenie obok zakupu pojazdów, form prawnych takich jak ich leasing, wynajem czy dzierżawa z opcją zakupu, a także zamówień na niektóre usługi,
  • ustanowienia minimalnych poziomów docelowych w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy, które mają zostać osiągnięte na poziomie państw członkowskich w dwóch okresach odniesienia kończących się odpowiednio w 2025 r. oraz w 2030 r.,
  • zaliczenia na poczet poziomów docelowych w zakresie floty ekologicznej także pojazdów, które spełniają wymogi dotyczące ekologicznie czystych pojazdów lub pojazdów zeroemisyjnych w wyniku modernizacji.

Co ważne, zmiany wynikające z Dyrektywy 2019/1161 będą miały zastosowanie wyłącznie do zamówień, w przypadku których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie wysłano po dniu 2 sierpnia 2021 r. lub – jeśli nie przewiduje się zaproszeń – w przypadku których instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający rozpoczęły procedurę udzielania zamówienia po tej dacie.

Warto przy tym zaznaczyć, że minimalne poziomy docelowe zostały wyrażone jako minimalny odsetek ekologicznie czystych pojazdów w łącznej liczbie pojazdów transportu drogowego objętych sumą wszystkich zamówień, o których mowa w art. 3 Dyrektywy 2019/1161, udzielonych w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w pierwszym okresie odniesienia oraz między dniem 1 stycznia 2026 r. a 31 grudnia 2030 r. w drugim okresie odniesienia.


1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz.U.UE.L.2019.188.116 z dnia 2019.07.12),

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl