Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – trzeba poczekać z jego udostępnieniem na stronie internetowej

Zamawiający jest uprawniony do zmiany treści SWZ przed upływem terminu składania ofert.

Aby umożliwić wykonawcom zapoznanie się z tak dokonaną zmianą, należy z jednej strony udostępnić ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a z drugiej – w tych przypadkach, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu – przekazać ogłoszenie o zmianie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

I nie byłoby w tej regulacji nic nadzwyczajnego, gdyby nie drobna zmiana względem uregulowania z poprzedniej ustawy, na którą warto zwrócić uwagę.

Udostępnienie ogłoszenia o zmianie  – dopiero od jego publikacji w DUUE

W myśl art. 90 ust. 1 PZP:

Zamawiający może zmienić ogłoszenie, przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Przepisy art. 87 i art. 88 stosuje się.

Z kolei przepis art.  88 PZP stanowi, że udostępnienie ogłoszenia na stronie internetowej nastąpić może dopiero od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE). Wyjątkowo, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji ogłoszenia o zmianie w ciągu 48h od potwierdzenia przez Urząd Publikacji jego otrzymania – będzie możliwe udostępnienie ogłoszenia o zmianie na stronie internetowej przed publikacją.

Regulacja ta może mieć istotne znaczenie praktyczne zwłaszcza dla zmian dokonywanych na krótko przed upływem terminu składania ofert, gdzie Zamawiającemu będzie zależeć na szybkim i sprawny, przekazaniu wykonawcom informacji o zmianie.

Zmiana treści SWZ – również po publikacji ogłoszenia

Skoro z chwilą przekazania zmiany ogłoszenia o zamówieniu do publikacji, zamawiający nie będzie uprawniony do jej ujawnienia na stronie internetowej postępowania, czy będzie mógł chociaż w tym momencie udostępnić zmianę treści SWZ? Niestety również nie.

Treść art. 137 ust. 5 PZP stanowi bowiem, że w przypadku, o którym mowa w ust. 4 – czyli w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu – udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 PZP.

Wyjątkiem będzie jedynie sytuacja, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji UE otrzymania ogłoszenia.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM