Czy podmiot trzeci może udostępnić potencjał techniczny (sprzęt, narzędzia), których nie jest właścicielem?

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej zamawiający może, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów[1], żądać przedstawienia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

W sytuacji, gdy wykonawca nie jest w stanie samodzielnie wykazać spełniania ww. warunku udziału, jest uprawniony do powołania się na potencjał podmiotu trzeciego, który udostępni mu na okres realizacji zamówienia wymagany zasób.

Na gruncie powyższego pojawia się pytanie, czy podmiot trzeci może dysponować danym zasobem technicznym w postaci sprzętu lub narzędzi jedynie jako właściciel (posiadacz samoistny) czy także jako posiadacz zależny np. najemca czy dzierżawca?

W praktyce gospodarczej często się bowiem zdarza, że kosztowne maszyny są leasingowane lub dzierżawione przez przedsiębiorców i nie stanowią ich własności. Czy w takiej sytuacji podmiot trzeci może oddać wykonawcy do dyspozycji zasób techniczny, którego nie jest właścicielem?

KIO w wyroku z dnia 24 października 2017 r., sygn. akt KIO 2098/17, orzekła, że „okoliczność na jakich zasadach podmiot trzeci dysponuje sprzętem, który udostępnia wykonawcy do realizacji zamówienia, jest bez znaczenia dla oceny czy udostępniony potencjał techniczny ma charakter realny”. Natomiast istotne jest to, czy wymagane narzędzia i sprzęt będą faktycznie temu podmiotowi dostępne na czas realizacji zamówienia.

W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania przez Izbę, podmiot trzeci udostępniał wykonawcy zasób w postaci frezarek, które nie stanowiły jego własności. Jednocześnie na dowód faktycznego dysponowania urządzeniami przez podmiot udostępniający zasoby, przedstawiono oświadczenie dystrybutora, w którym ten potwierdził, że frezarki będą w sposób wyłączny dostępne do użytku podmiotu trzeciego. W ocenie Izby powyższe było wystarczające, gdyż podmiot trzeci może w takiej sytuacji realnie udostępnić wymagany wykonawcy.

Trzeba jednak pamiętać, że powyższe uwagi dotyczą zasobu w postaci potencjału technicznego, a zatem takiego rodzaju zasobu, co do którego przepisy PZP nie przewidują konieczności realizacji przez podmiot trzeci określonej części zamówienia. Natomiast, w odniesieniu zasobów w postaci wiedzy czy doświadczenia nie ma możliwości powoływania się przez podmiot trzeci na doświadczenie jeszcze innego podmiotu.

[1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27)

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl