Czy umowy o zarządzanie PPK są zwolnione z obowiązku stosowania PZP?

Dotychczasowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują wyłączenie umów o zarządzanie PPK spod reżimu prawa zamówieniach publicznych niezależnie od ich wartości. Przepis art. 4 pkt 4 PZP wyraźnie stanowi bowiem, że ustawy nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Jak kwestia ta została uregulowana w nowym PZP 2021? Nowa ustawa wprost takiego wyłączenia nie przewiduje, co nie oznacza jednak, że w każdym przypadku do umów o zarządzanie PPK znajdzie zastosowanie PZP. Wszystko za sprawą zmian wprowadzonych Tarczą Antykryzysową 4.0.1

Wyłączenie spod reżimu PZP dla zamówień do wysokości progów unijnych

Przepis art. 70 Tarczy Antykryzysowej 4.0 dokonał nowelizacji ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych polegającej na wprowadzeniu dla umów o zarządzanie PPK oraz dla umów o prowadzenie PPK zwolnienia spod reżimu ustawy PZP, ale tylko do wysokości progów unijnych.

Dodano nowy ust. 2a do art. 7 ustawy o PPK w myśl którego:

Do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”

Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., a zatem z dniem wejścia nowej ustawy PZP 2021. Powyższe oznacza, że dla zamówień o wartościach nieprzekraczających progów unijnych nowe PZP 2021 nie będzie miało zastosowania.

Czy zamawiający mogą udzielić zamówień jeszcze na gruncie „starej” ustawy PZP?

UZP na swojej stronie internetowej poinformowało, że zmawiający oceniając możliwość zastosowania określonych przepisów PZP powinni uwzględniać stan prawny obowiązujący w chwili udzielania zamówienia publicznego tj. zawarcia umowy o zarządzanie PPK. W konsekwencji należy uznać, iż jeżeli w chwili zawarcia umowy o zarządzanie PPK  zastosowanie znajduje art. 4 pkt 4 dotychczasowego PZP, to zamawiający może udzielić takiego zamówienia bez obowiązku stosowania przepisów ustawy.

Z kolei w przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK po dniu 1 stycznia 2021 r. zamawiający winien uwzględniać nowy stan prawny obowiązujący w chwili zawierania umowy o zamówienie publiczne. W konsekwencji zwolnieniu będą podlegać jedynie umowy nieprzekraczające progów unijnych.

Uwaga na przepisy wprowadzające nowe PZP

UZP zwrócił uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Mianowicie taką, że do wyżej opisanej sytuacji nie będzie miał zastosowanie art. 90 ust. 1 przepisów wprowadzających nowe PZP2, zgodnie z którym do postępowań o udzielenie zamówień, prowadzonych na podstawie PZP, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Należy bowiem zauważyć, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów PZP umowy o zarządzanie PPK stanowią zamówienia całkowicie wyłączone spod obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W odniesieniu do tych zamówień nie wszczyna się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy, a zatem nie będzie możliwe zastosowanie w stosunku do nich dyspozycji art. 90 ust. 1 przepisów wprowadzających.


1 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 z dnia 2020.06.23).

2 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020 z dnia 2019.10.24).

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl