Podwyższenie progu

Z informacji opublikowanej przez Urząd Zamówień Publicznych wynika, iż do Sejmu skierowany został w połowie sierpnia rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych przewidujący m.in. podwyższenie progu kwotowego obligującego do stosowania przepisów tej ustawy z 14 do 30 tysięcy euro.

Znaczenie projektowanej zmiany dla zamawiających sektorowych będzie marginalne, obowiązują ich bowiem znacznie wyższe progi określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, do których odsyła jej art. 133 ust. 1. Wyjątkiem są tu jedynie zamawiający mający charakter tzw. podmiotów prawa publicznego utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego (np. podlegający wpływowi Skarbu Państwa operatorzy elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych w rozumieniu prawa energetycznego). Ta kategoria podmiotów, określona w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadku udzielania zamówień w celu innym niż wykonywanie działalności sektorowej zobligowana jest bowiem do stosowania w pełni przepisów prawa zamówień publicznych na zasadach ogólnych. Po wejściu w życie procedowanej noweli będą one mogły w szerszym zakresie korzystać ze swobody kontraktowania.

Na temat zasad udzielania zamówień podprogowych szerzej pisaliśmy w dziale „Prawo i Praktyka”.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl