Zamówienia bagatelne w nowym PZP 2021

Obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji zamówień bagatelnych. Powszechnie przyjmuje się jednak, że pod tym pojęciem należy rozumieć zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i które na mocy art. 4 pkt 8 PZP zostały wyłączone z reżimu PZP. Zamawiający najczęściej udzielają zamówień bagatelnych w oparciu o wewnętrzne regulaminy. Oczywiście także w przypadku tego typu zamówień powinno się mieć na uwadze poszanowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Definicja zamówienia bagatelnego

Jak reguluje kwestię zamówień bagatelnych nowe PZP 2021? Przede wszystkim ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie definicji tego typu zamówień. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 nowego PZP 2021 zamówienia bagatelne są to zamówienia klasyczne, udzielane przez zamawiających publicznych, których wartość przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130.000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych.

Uniezależnienie progu bagatelności od kursu euro, jak to było dotychczas, ułatwi zamawiającym dokonanie oceny obowiązku stosowania przepisów nowego PZP. Na gruncie powyższych zmian pewne wątpliwości budzi pojęcie „jednorazowego zakupu” nieznanego dotychczasowej ustawie.

Przepisy mające zastosowanie do zamówień bagatelnych

W dalszej części art. 2 ust 2 nowego PZP ustawodawca wprost nakazuje stosowanie do zamówień bagatelnych przepisów: art. 82 (roczne sprawozdania  o udzielonych zamówieniach), art. 267 ust. 1 i 2 pkt. 9 (ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym), art. 268 (treść ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym oraz przekazanie potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia zamówienia), art. 269 ust. 1 (zamieszczenie ogłoszeń w BZP drogą elektroniczną), art. 271 ust. 1 i 3 (zmiana ogłoszenia) oraz art. 272 (minimalna treść ogłoszenia, delegacja ustawowa) nowego PZP.

Z pewnością powyższe regulacje wymuszą na zamawiających większą transparentność procedur zakupowych dotyczących zamówień bagatelnych. Przyczynią się także do otwarcia rynku tego typu zamówień dla MŚP – choćby z uwagi na obowiązek upubliczniania ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia zamówienia przewidziany w art. 268 nowego PZP.

Ustawodawca określił również, że ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, a w szczególności: termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl