Wadium a konsorcjum

Kwestia prawidłowego sposobu ustanowienia wadium niepieniężnego zabezpieczającego ofertę wnoszoną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) nie jest wprost uregulowana w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wątpliwości mogą dotyczyć przede wszystkim pytania, czy np. gwarancja  ubezpieczeniowa lub bankowa powinna być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum, czy też dopuszczalna jest sytuacja, …

Uzupełnienie wymaganych dokumentów

Zamawiającemu nie przysługuje prawo do ograniczenia w wezwaniu formy złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – orzekł Sąd Okręgowy w Kaliszu w wyroku z dnia 26 marca 2015 r. (sygn. II Ca 675/14). Sąd rozpatrzył skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 listopada 2014 r. …

Zastrzeżenie tajemnicy

Obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ciąży na wykonawcy. […] Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych wykonawca, który zastrzega, że podane przez niego informacje nie mogą być udostępniane, obowiązany jest wykazać, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonej w wyroku z dnia 2 marca 2015 …

Niedopuszczalność występowania

W wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygnatura akt: X Ga 652/13) Sąd Okręgowy w Poznaniu wypowiedział się w przedmiocie interpretacji pojęcia interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje wykonawca w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia odwołania przez innego wykonawcę, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy z dnia …

Przepisy kodeksu cywilnego

Pozytywnie w sprawie dopuszczalności stosowania przepisów kodeksu cywilnego o nienależnym świadczeniu w zamówieniach publicznych wypowiedział się Sąd Najwyższy w wydanym w dniu 7 lutego 2013 r. wyroku o sygn. akt: II CSK 248/12. Sąd Najwyższy w swoim rozstrzygnięciu wskazał, iż do prac wykraczających poza umowę zawartą w trybie ustawy PZP, w sytuacji gdy strony nie zawarły umowy w …

Uzupełnienie dokumentów bez wezwania

Sposób postępowania w przypadku, gdy wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu albo niezbędnych pełnomocnictw, a także, kiedy złożone przez wykonawcę dokumenty, oświadczenia bądź pełnomocnictwa okazały się wadliwe, reguluje art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych...