Czy wybór zabezpieczenia zwrotu zaliczki należy do zamawiającego, a decyzja ta jest wiążąca dla wykonawcy?

Zasadą jest, że zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana przez niego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Z udzieleniem zaliczki wiąże się kwestia zabezpieczenia jej zwrotu. W myśl art. 151a ust. 5 PZP zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2 PZP. Natomiast obligatoryjnie zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

Gdy zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia zaliczki, określa w umowie zarówno formę lub formy tego zabezpieczenia, jego wysokość, a także sposób wniesienia i zwrotu. Umowa może przy tym przewidywać możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy. 

Katalogu dopuszczalnych form zabezpieczenia zwrotu zaliczki obejmuje wskazane w art. 148 ust. 1 i 2 PZP formy tj.: 

  1. formę pieniężną,  
  2. poręczenie bankowe lub poręczenie SKOK,  
  3. gwarancja bankowa, 
  4. gwarancja ubezpieczeniowa, 
  5. poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
  6. weksel z poręczeniem wekslowym banku lub SKOK, 
  7. zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
  8. zastaw rejestrowy.

Na gruncie powyższego pojawia się pytanie, czy wybór zabezpieczenia zwrotu zaliczki należy do zamawiającego, a decyzja ta jest wiążąca dla wykonawcy? 

Problem ten pojawił się w jednej ze spraw rozpatrywanych przez KIO1, gdzie wykonawca zarzucił zamawiającemu, że ten przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i proporcjonalności. Odwołujący upatrywał powyższych naruszeń w tym, że zamawiający wyłączył w treści wzoru umowy możliwości przedłożenia przez wykonawców ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki i dopuścił jedynie możliwość przedłożenia gwarancji bankowej. Zdaniem odwołującego obie te gwarancje dawały równoważne zabezpieczenie na rzecz zamawiającego i działanie takie było sprzeczne z treścią art. 151a ust. 5 PZP. 

Czy stanowisko wykonawcy było uzasadnione? Izba uznała, że nie. Literalne brzmienie art. 151a ust. 5 PZP nie pozostawia bowiem wątpliwości co do tego, że ustawodawca wybór w przedmiocie form zabezpieczenia zwrotu zaliczki, z katalogu wskazanego w art. 148 ust. 1 i 2 PZP, pozostawił zamawiającemu. Dokonane przez zamawiającego zastrzeżenie, co do formy zabezpieczenia zwrotu zaliczki, jest zgodne z przepisami art. 151a ust. 5 i 7 PZP, co przesądza to o uznaniu, że zamawiający nie naruszył wskazanych przez odwołującego przepisów. Nie sposób bowiem uznać, że zamawiający, korzystając z przyznanego mu prawa zawężenia katalogu form zabezpieczenia zwrotu zaliczki, poprzez takie zawężenie (poprzez dopuszczalny, zawężający wybór jednego ze sposobów ustanowienia zabezpieczenia) naruszył jednocześnie przepis art. 7 ust. 1 PZP. 

KIO zwróciła jednak uwagę, że aby wykazać, iż w konkretnej sytuacji wykorzystanie przez zamawiającego swojego ustawowego uprawnienia stanowi naruszenie zasad naczelnych ustawy, konieczne byłoby podjęcie inicjatywy dowodowej i wykazanie, że mimo, iż zamawiający zachował się zgodnie z omawianymi normami – to w istocie, w tych konkretnych okolicznościach, naruszono zasadę równego traktowania wykonawców, czy uczciwej konkurencji. 


1 wyrok KIO z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2137/19 

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl