Zmiana wynagrodzenia w umowach zawartych przed 19.10.2014 r.

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która doprecyzowuje regulację odnoszącą się do dopuszczalności zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego związanych ze zmianami stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Ustawa modyfikuje przepis przejściowy zawarty w art. 4 nowelizowanej ustawy zmieniającej, który odnosi się do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 19 października 2014 r., i wskazuje, że każda ze stron takiej umowy może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie.

Nowelizacja wskazuje jednocześnie, iż wynikająca z ww. negocjacji zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła nastąpić dopiero po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. Precyzuje nadto znaczenie pojęcia „odpgowiedniej zmiany wynagrodzenia”.

W ustawie z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831) nowelizacja ustala nowe brzmienie art. 5. Zmieniony przepis stanowi, iż w przypadku niezawarcia, w terminie miesiąca, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego będą mogły rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak ze skutkiem nie wcześniejszym niż na dzień 31 grudnia 2015 r.

Nowelizacja weszła w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl