Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia

Projekt Rozporządzeniem Ministra Rozwoju sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przewiduje szereg zmian w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które mają na celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych zamawiający obligatoryjnie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Natomiast w postępowaniach o wartości poniżej progów zamawiający nie ma takiego obowiązku. W związku z tym w § 4 projektowanego rozporządzenia wprowadzono regulację, która umożliwia zamawiającemu żądanie ogólnego oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nPZP.

Oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

Na gruncie projektowanego rozporządzenia ograniczeniu ulega szeroki katalog dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.  Wykonawca w zakresie szeregu przesłanek będzie bowiem składać przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 7 projektowanego Rozporządzenia oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, a zatem oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nPZP.

W efekcie powyższego, eliminowane są oświadczenia, które w istocie powtarzają treść oświadczenia wstępnego, takie choćby jak oświadczenie o braku objęcia prawomocnym wyrokiem lub ostateczną decyzją o zaleganiu z uiszczaniem danin publicznych czy oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Z drugiej strony katalog dokumentów zostanie  poszerzony o informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w związku z wprowadzeniem nowej przesłanki wykluczenia związanej z brakiem zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych lub zmiany tej informacji do CRBR przez podmiot do tego zobowiązany, o której mowa w art. 108 ust. 2 nowego PZP.

Informacja z KRK

Warto zauważyć, że w zakresie informacji z KRK o osobie lub podmiocie zbiorowym, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 projektowanego rozporządzenia służy ona potwierdzeniu odpowiednio, że:

  • wykonawca będący osobą fizyczną lub osoba pełniąca u wykonawcy funkcję kierowniczą nie została prawomocnie skazana za przestępstwo określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 i art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy;
  • wykonawca będący osobą fizyczną lub osoba pełniąca u wykonawcy funkcje kierownicze nie została prawomocnie ukarana za wykroczenie określone w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, za które wymierzono karę aresztu;
  • wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego.

Przepis § 2 ust. 1 pkt 1 projektowanego rozporządzenia stanowi odpowiednik § 5 pkt 1 dotychczasowego rozporządzenia. Regulacja ta różni się od poprzedniej przede wszystkim tym, że okres ważności informacji z KRK został powiązany z datą jej złożenia, a nie z terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak dotychczas.

Natomiast z uwagi na to, że w KRK nie ujawnia się informacji dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, a także informacji o orzeczeniu tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Podmiotowym środkiem dowodowym poświadczającym, że:

  • wykonawca będący osobą fizyczną lub osoba pełniąca u wykonawcy funkcje kierownicze nie została prawomocnie ukarana za wykroczenie określone w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b nPZP, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
  • wobec wykonawcy nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c nPZP,
  • wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

– jest wyłącznie oświadczenie określone w § 2 ust. 1 pkt 7 projektowanego rozporządzenia.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl