Przesłanki wykluczenia w zamówieniach sektorowych

Samo wskazanie przez zamawiającego szerszych podstaw wykluczenia z postępowania, nawet jeżeli w praktyce z nich nie skorzystał, stanowi naruszenie PZP – tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając zastrzeżenia od wyniku kontroli prowadzonej przez Prezesa UZP (por. uchwała KIO z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt. KIO/KU 15/19).

Kontrolowane postępowanie dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej i było prowadzone w trybie zamówień sektorowych. Prezes UZP zauważył, że przy udzieleniu zamówienia, zamawiający, jako zamawiający sektorowy, zobowiązany był stosować przepisy PZP dotyczące tego rodzaju zamówień tj. art. 132 i następne PZP. Z kolei postanowienia art. 133 ust. 4 PZP wyłączają w stosunku do zamówień sektorowych niektóre przesłanki wykluczenia z postępowania. W ocenie kontrolującego zamawiający naruszył treść art. 133 ust. 4 PZP, poprzez wskazanie w dokumentacji postępowania szerszych podstaw wykluczenia, niż jest to możliwe w przypadku tego specyficznego rodzaju zamówień. Zgodnie bowiem z treścią ww. art. 133 ust. 4 PZP: W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

Zamawiający argumentował jednak, że skoro przepis art. 133 ust. 4 PZP ma charakter bezwzględnie obowiązujący, to nie mógł samodzielnie skutecznie ingerować w jego treść. Z kolei pewne oczywiste niedokładności, polegające na niewłaściwym przytoczeniu w SIWZ przepisów dotyczących obligatoryjnych przesłanek wykluczenia nie mogą świadczyć o naruszeniu ustawy. Zdaniem zamawiającego, skoro dyrektywa postępowania w zakresie wykluczenia wykonawcy wynika wprost z art. 133 ust. 4 PZP, to nie można mówić o naruszeniu tej dyrektywy, jeśli zamawiający wbrew niej nie postąpił, tzn. w praktyce nie wykluczył wykonawcy z powodów, o których mowa w tym przepisie.

Izba po rozpoznaniu zastrzeżeń przychyliła się do stanowiska Prezesa UZP, wskazując, że zamawiający zobowiązany jest do stosowania właściwych danemu postępowaniu przepisów ustawy od początku postępowania, a zatem już na etapie przygotowywania dokumentacji.  Jest to o tyle istotne, że ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia odzwierciedlają oczekiwania zamawiającego i określają wymagania odnośnie wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Co za tym idzie, przy sporządzaniu treści specyfikacji zamawiający powinien wziąć pod uwagę ustawowe uregulowania dotyczące zamówień sektorowych, w tym art. 133 ust. 4 PZP mający wpływ na krąg wykonawców podlegających wykluczeniu. Przepis ten ma charakter obligatoryjny, a zamawiający zobowiązany był do jego stosowania. W konsekwencji jego niezastosowanie miało ten skutek, że w postępowaniu wskazano szersze podstawy wykluczenia, niż pozwalają na to przepisy ustawy. Izba miała przy tym na uwadze, że stwierdzone przez kontrolującego naruszenie ustawy, nie miało wpływu na wynik postępowania.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl