Prawo zamówień publicznych przewiduje zdarzenia, które powodują zawieszenie biegu terminu związania ofertą. Jednym z nich jest wniesienie odwołania – dotyczy to jednak odwołań wniesionych już po upływie terminu składania ofert. Wówczas zgodnie z treścią art. 182 ust. 6 PZP bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Kolejną okolicznością powodującą zawieszenie biegu terminu związania ofertą jest wszczęcie przez Prezesa UZP kontroli uprzedniej. Wówczas bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia kontroli do dnia jej zakończenia. Przy czym wszczęciem kontroli uprzedniej jest doręczenie Prezesowi UZP kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w celu jej przeprowadzenia. Natomiast dniem zakończenia kontroli jest dzień doręczenia zamawiającemu informacji o jej wyniku, z tym wyjątkiem, że w przypadku wniesienia zastrzeżeń będzie to dzień doręczenia zamawiającemu informacji o ostatecznym ich rozpatrzeniu.

Skutkiem zawieszenia biegu terminu związania ofertą jest to, że po upływie okresu zawieszenia termin ten biegnie dalej, a zatem nie jest liczony od początku.

Na gruncie powyższego powstaje pytanie, w jaki sposób poprawnie liczyć termin zawieszenia związania ofertą, w szczególności, czy uwzględniać do okresu związania dzień wniesienia odwołania lub odpowiednio dzień wszczęcia kontroli uprzedniej?

Odpowiadając na to pytanie, należy uznać, że w tym przypadku nie stosujemy normy z art. 111 § 2 KC. Zgodnie z tym przepisem jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Reguła ta nie znajduje zastosowania do obliczania terminów wyznaczonych nie ilością dni, lecz pewnymi zdarzeniami np. od wniesienia odwołania do ogłoszenia orzeczenia, czy też od wszczęcia kontroli uprzedniej do jej zakończenia.

Wówczas termin zawieszenia liczy się od zdarzenia do zdarzenia, a zatem włącznie z dniem, w którym dane zdarzenie zawieszające nastąpiło oraz dniem, w którym nastąpiło zdarzenie odwieszające. W konsekwencji tych dni nie będziemy uwzględniać do terminu związania ofertą.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 161 ust. 4 PZP wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Wszczęcie takiego postępowania wyjaśniającego nie powoduje zawieszenia biegu terminu związania ofertą. W myśl art. 170 ust. 4 PZP termin związania ofertą ulega zawieszeniu jedynie w razie wszczęcia kontroli, a postępowanie wyjaśniające nie jest częścią kontroli. Stanowi ono jedynie fakultatywny etap ją poprzedzający. 

drukuj