Zasada dobrego sąsiedztwa – budynek wielorodzinny pomiędzy zabudową jednorodzinną

Zgodnie z zasadą dobrego sąsiedztwa konieczne jest dostosowanie planowanej zabudowy do stanu istniejącego już na danym obszarze. Czy w związku z tym wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w sytuacji gdy na obszarze analizowanym przeważa zabudowa jednorodzinna będzie zgodne z zasadą dobrego sąsiedztwa?

OOU lotniska a zakup nieruchomości, czyli co powinien wiedzieć potencjalny Inwestor – cz.2

Obszar ograniczonego użytkowania (dalej: OOU) to dopuszczalna, przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(1), forma ograniczenia korzystania z nieruchomości dla realizacji celów ochrony środowiska. Planując zakup nieruchomości wokół infrastruktury lotniskowej musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na ograniczenia wynikające z utworzenia OOU wokół lotniska. 

Zasady dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe przekształciło się we własność tych gruntów. Ta rewolucja w prawie rzeczowym wynika z tzw. ustawy przekształceniowej z dnia 20 lipca 2018 r. i stanowi pierwszy krok systemowej likwidacji instytucji użytkowania wieczystego.

Opłata adiacencka vs Renta planistyczna

W ramach współpracy z naszymi klientami często spotykamy się z mylnym rozumieniem pojęć opłata adiacencka i renta planistyczna. Dzisiejszy wpis po krótce rozróżni te dwie instytucje. W pierwszej kolejności wspomnieć należy, iż funkcja tych dwóch opłat przewidzianych przez ustawodawcę jest zupełnie inna, jednak obie związane są ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek działań podjętych przez organy administracji państwowej.

Dziennik budowy- dokument urzędowy czy prywatny w znaczeniu procesowym ?

Dziennik budowy to niewątpliwie niezbędny dokument realizowanej inwestycji. Dokumentowanie procesu budowy w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.) nie powinno być problematyczne dla wykwalifikowanej kadry nadzoru.