Nieruchomości wokół lotniska, a plan zagospodarowania przestrzennego – co powinien wiedzieć przyszły Inwestor? -cz.1

Prawo lotnicze – niesamodzielna dyscyplina prawa, którą nie interesują się potencjalni Inwestorzy, chyba że chcą uczestniczyć w przetargu na nadzór nad realizacją inwestycji jaką jest budowa lub rozbudowa lotniska użytku publicznego. 

Dlaczego w dzisiejszym wpisie zwracam uwagę na ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (1) (dalej: u.p.l.)? 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – bo każdy z Nas musi pamiętać o meandrach związanych z planowaniem przestrzennym, przed zakupem nieruchomości obok lotniska. 

Chcesz wybudować obiekt handlowy sąsiadujący z lotniskiem, a może po prostu niebawem wnioskujesz o decyzję o warunkach zabudowy (WZ) dla zakupionej nieruchomości lub zastanawiasz się nad kupnem kolejnego gruntu?

– sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranej działki i pamiętaj o art. 55 ust. 9 ustawy Prawo lotnicze!

Zgodnie z art. 55 ust. 9 u.p.l., dla terenów objętych planem generalnym lotniska użytku publicznego sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: m.p.z.p.) – zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym – jest obowiązkowe.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru lotniska w  praktyce

Z praktycznego punktu widzenia regulacje odnoszące się do planów generalnych, a zawarte we wskazanej powyżej ustawie mogą zablokować realizację inwestycji budowlanych na nieruchomości obok lotniska. Wiąże się to z obowiązkiem zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy do czasu uchwalenia m.p.z.p., co bezpośrednio wynika z dyspozycji art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945):

Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.”

Jeżeli właściwy organ nie dopełni obowiązku zawieszenia postępowania dla obszaru,
dla którego na podstawie odrębnych przepisów uchwalenie m.p.z.p. jest obligatoryjne i wyda decyzję o warunkach zabudowy, wówczas może dojść do stwierdzenia nieważności decyzji, w związku z rażącym naruszeniem prawa poprzez działanie niezgodne z art. 62 ust. 2 u.p.z.p. Przykładem na powyższe jest rozstrzygnięcie NSA z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. II OSK 1073/09, w którym to wprost wskazano, iż

„Niedopełnienie obowiązku zawieszenia postępowania dla obszaru, dla którego na podstawie odrębnych przepisów uchwalenie planu miejscowego jest obligatoryjne i wydanie decyzji o warunkach zabudowy stanowiłoby rażące naruszenie prawa, będące podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.).”

Jednak…

… pamiętajmy, że do każdej sprawy organ administracji publicznej powinien podejść indywidualnie.

Zadaniem Inwestora oraz jego pełnomocników jest szeroka analiza dokumentów w ramach procesu oceny stanu prawnego nieruchomości wokół lotniska. Natomiast powinnością organu administracji jest przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady praworządności określonej w art. 6 k.p.a.

REASUMUJĄC – ANALIZUJ KOMPLEKSOWO STAN FAKTYCZNY I PRAWNY NIERUCHOMOŚCI WOKÓŁ LOTNISKA 

(1) t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1580

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl