Błąd w dokumentacji przekazanej przez inwestora – co zrobić?

W przypadku, w którym dokumentacja projektowa, przygotowywana jest przez Inwestora bądź zlecona przez niego do wykonania innemu podmiotowi, Wykonawca nie odpowiada za wady w niej zawarte. Owszem, został on obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia inwestora o tym, iż przekazana dokumentacja może przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu robót.