Zgodnie z art. 2 pkt 27 ustawy  dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych stacja ładowania to:

a) urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym,

b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jedynym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy, wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wraz z instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego. W odniesieniu do kwalifikacji urządzenia budowlanego lub obiektu budowlanego jako stacji ładowania najistotniejsze jest oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania.

W jaki sposób oznaczyć stację ładowania?

Czy kwalifikacja urządzenia budowlanego i/lub obiektu budowlanego jako stacji ładowania rodzi obowiązek eksploatującego taką stację do konkretnego jej oznaczenia? W niniejszej publikacji udzielę odpowiedzi na pytanie o to w jaki sposób przepisy determinują oznaczenie stacji ładowania w dane elementy? Czy jest to wyłącznie kwestia przepisów czy może racjonalności eksploatacji stacji ładowania i dostępnych technik? Źródłem odpowiedzi na postawione pytanie są przede wszystkim przepisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.

Oznaczenie rodzaju paliwa

Przepisy nie stanowią wprost, że stacja ładowania powinna być oznaczona w ten sposób, że zawiera informację o paliwie, które można załadować. Jednak, głównie ze względu na obowiązek operatora ogólnodostępnej stacji ładowania zapewnienia bezpiecznej eksploatacji stacji, należy przyjąć, że operator lub eksploatujący stację ładowania oznacza ją poprzez wskazanie, że w danej stacji świadczona jest usługa ładowania energii elektrycznej (EV).

Informacja o zagrożeniach

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia:

informację o występujących zagrożeniach związanych z pracą urządzenia, w szczególności o ryzyku porażenia prądem elektrycznym, umieszcza się w widocznym miejscu na obudowie urządzenia, w formie oznaczenia graficznego

Rozporządzenie stanowi wprost, że informację o występujących zagrożeniach należy przedstawić w formie oznaczenia graficznego. Oznacza to, że prawidłowo oznaczona stacja ładowania będzie oznaczona odpowiednim piktogramem. Poinformowanie o zagrożeniach poprzez odpowiednie napisy będzie oznaczeniem nieprawidłowym.

Operator lub eksploatujący może poinformować o różnych zagrożeniach, jednak niezbędne minimum jakie wynika z przepisów to poinformowanie o ryzyku porażenia prądem elektrycznym.

Instrukcja ładowania

Zgodnie z § 11 rozporządzenia:

stację ładowania wyposaża się w instrukcję ładowania umieszczoną w widocznym miejscu. Wymaganie uznaje się za spełnione w przypadku wyposażenia stacji ładowania w interfejs użytkownika z wyświetlaczem zawierający instrukcję ładowania. Sposób umieszczenia instrukcji lub interfejsu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie obliguje do wyposażenia stacji ładowania w instrukcję ładowania, która ma przeprowadzić użytkownika przez proces ładowania pojazdu. Przepisy nie nakładają obowiązku określonej formy instrukcji ładowania, co oznacza, iż może być ona zarówno opisowa, jak i w formie graficznej, przy czym może ona również wyświetlana.

Przepisy nie wskazują, w którym dokładnie miejscu, ani na jakiej wysokości należy umieścić instrukcję ładowania, jednak przy jej umieszczaniu należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, przyjmując przy tym, że chodzi o niepełnosprawność fizyczną.

Tabliczka znamionowa

Zgodnie z § 4 rozporządzenia:

na urządzeniach powinna być umieszczona, w sposób trwały, tabliczka znamionowa producenta lub eksploatującego zawierająca co najmniej następujące informacje: 1) nazwę producenta, 2) typ urządzenia, 3) numer seryjny, 4) napięcia znamionowe, 5) częstotliwość znamionową, 6) prądy znamionowe

Przepisy nie wskazują wprost, w jaki sposób powinna być zamontowana tabliczka znamionowa, jednak wymagają, aby była zamontowana w sposób trwały, co pozwala przyjąć, że papierowa naklejka (którą można zerwać lub uszkodzić) nie będzie spełniała wymogu „trwałości”, o której stanowi rozporządzenie. Natomiast w sposób trwały będzie umieszczona tabliczka w formie naklejki foliowej, czy też metalowej blaszki (mocowane na klej lub śruby).

Numer telefonu eksploatującego

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia:

w celu umożliwienia zgłoszenia awarii lub nieprawidłowej pracy urządzenia, na stacji ładowania umieszcza się, w widocznym miejscu, numer telefonu eksploatującego

Rozporządzenie wymaga wyposażenia stacji ładowania w alarmowy numer telefonu, dzwoniąc pod który można zgłosić awarię urządzenie lub jego nieprawidłową pracę.

Z przepisów nie wynika to wprost, aby racjonalne wydaje się umieszczenie również innych danych kontaktowych operatora przydatnych np. w sytuacji nieprawidłowo naliczonej należności za usługę ładowania i w celu złożenia reklamacji.

Wyłącznik awaryjny

Z przepisów nie wynika wprost, aby stacja ładowania oznaczona była poprzez umiejscowienie na nim wyłącznika awaryjnego, jednak wyposażenie stacji ładowania w wyłącznik awaryjny (w kolorze czerwonym) ma swoje źródło w obowiązku operatora zapewnienia bezpiecznej eksploatacji stacji ładowania oraz w treści § 7 rozporządzenia, z którego wynika obowiązek wyłączenia stacji ładowania z eksploatacji (m. in. poprzez odłączenie jej od sieci zasilającej i oznaczenie wskazujące na wyłączenie stacji z eksploatacji) w przypadku awarii.

Interfejs użytkownika

W celu efektywnej eksploatacji stacji ładowania należy wyposażyć ja w interfejs użytkownika, a więc w „urządzenie służące do komunikacji między użytkownikiem pojazdu a punktem ładowania pozwalające użytkownikowi pojazdu na otrzymywanie informacji dotyczących ładowania oraz na dostarczenie informacji lub sygnału wejściowego do elektronicznego systemu sterowania punktem ładowania”.

Oznaczenie złączy i gniazd ładowania

W celu skorzystania z usługi ładowania dostępnej w danej stacji ładowania istnieje konieczność wyposażania jej w gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe, których umiejscowienie powinno być wyraźnie oznaczone na danej stacji ładowania. Wyposażenie stacji ładowania w te elementy musi nastąpić w oparciu o normy PN-EN (62196-2; 62196-2; 62196-3), do których odsyłają § 15 i 16 rozporządzenia.

Oznaczenie miejsc postojowych

Każda stacja ładowania musi być wyposażona w stanowisko postojowe, co oznacza, że eksploatujący stację powinien oznaczyć miejsce postojowe właściwe dla danej stacji ładowania.


Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Przewodnik UDT dla operatorów i użytkowników – zalecane praktyki (https://udt.gov.pl/images/STACJE_I_PUNKTY_%C5%81ADOWANIA_v8.pdf).

drukuj