Dnia 2 grudnia 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W niniejszym wpisie poruszę kwestie związane z implementacją do polskiego porządku prawnego regulacji europejskich związanych z magazynami energii.

Nowelizacja – podstawa prawna

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne stanowi implementacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE. Przedmiotowa nowelizacja ma wprowadzić kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej w Polsce.

Podstawowe cele nowelizacji – ustawy Prawo energetyczne

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wprowadza nowe zasad dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej w Polsce, w szczególności w zakresie funkcjonowania magazynów energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (dalej „KSE”). Regulacje związane z magazynami energii funkcjonujące obecnie uniemożliwiają inwestorom uzyskanie pełnych korzyści ekonomicznych z ich stosowania. Ponadto, zauważyć należy, że regulacje prawne nie idą w parze z szybkim rozwojem technologii magazynowania energii czego przykładem jest upowszechnienie domowych magazynów energii.

Nowe regulacje prawne związane z magazynami energii elektrycznej zdaniem projektodawców powinny zostać powiązane z odnawialnymi źródłami energii i magazynowaniem przez te urządzenia energii elektrycznej powstałej z zeroemisyjnych źródeł. Projektowana zmiana przyczyni się tym samym do zwiększenia wykorzystania energii elektrycznej z przydomowych instalacji OZE.

Zmiany proponowane w ustawie

Omawiana nowelizacja zakłada wyłączenie magazynowania energii elektrycznej z obowiązku sporządzania taryf. Magazynowanie energii regulowane będzie pomiędzy stronami zawierającymi umowę i opierać się będzie na zasadach wolnego rynku oraz swobody zawierania umów.

Nowelizacja zakłada również ustalenia nowych wymagań dotyczących koncesjonowania magazynowania energii elektrycznej, a także powołania do życia rejestru magazynów energii elektrycznej. Do posiadania koncesji na magazynowanie energii elektrycznej zobowiązane będą podmioty, które posiadają magazyn energii elektrycznej o mocy większej niż 10 MW. Oznacza to, że z obowiązku koncesyjnego zwolnione będą podmioty posiadający magazyny energii elektrycznej o małym wolumenie energii elektrycznej gromadzonej w magazynie.

Rejestr magazynów energii umożliwi monitorowanie rozwoju magazynowania energii elektrycznej w skali całego kraju. Rejestracji w nowoutworzonym rejestrze podlegać mają magazyny o mocy znamionowej większej niż 50 kW. Rejestr magazynów prowadzony będzie przez operatorów systemów elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym ich obszarowi działania i będzie obejmował podstawowe parametry techniczne poszczególnych magazynów, w tym ich pojemność.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne jest konieczna z uwagi na brak szczegółowego uregulowania kwestii magazynów energii w polskim ustawodawstwie. Podkreślić należy, że za nowelizacją podąża pakiet czterech projektów aktów wykonawczych: tj. projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania oraz wykazu procesów centralnego systemu informacji rynku energii, projekt rozporządzenia w sprawie infrastruktury sieci domowej, projekt rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego oraz projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru magazynów energii elektrycznej. Nowelizacja oraz akty wykonawcze będą krokiem milowym w rozwoju magazynów energii elektrycznej w Polsce.


Źródło:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=808

drukuj