Najważniejsze informacje o dodatku osłonowym

4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Jest to nowe świadczenie, które ma wesprzeć obywateli w pokryciu części kosztów energii. W niniejszym wpisie przybliżę najważniejsze założenia uchwalonego aktu, a także kto i na jakich zasadach może się ubiegać o dodatek osłonowy.

W drodze decyzji wydawane będą:

 • odmowy przyznania dodatku osłonowego;
 • uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku;
 • i rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Komu będzie przysługiwał dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługiwać będzie: 

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
  2. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. osobom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, w których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 2100 złotych w gospodarstwie jednoosobowym, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1500 zł na osobę.

Wysokość dodatku osłonowego 

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • 400 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł – w przypadku gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 850 zł;
 • 1150 zł – w gospodarstwach domowych składających się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy ulega podwyższeniu o 25% w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe;
 • kominek;
 • koza;
 • ogrzewacz powietrza;
 • trzon kuchenny;
 • pieco-kuchnia;
 • kuchnia węglowa;
 •  lub piec kaflowy 

na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., i jak wskazano wyżej – wypłacany będzie w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

W drodze decyzji wydawane będą:

 • odmowy przyznania dodatku osłonowego;
 • uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku;
 • i rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Podsumowanie

Dodatek osłonowy uznać należy za pozytywne wsparcie osób najbiedniejszych, które w największym stopniu odczuwają zmiany cen zachodzące na rynku energii.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Natomiast przepisy dotyczące nowych obowiązków nakładanych na sprzedawców energii elektrycznej i sprzedawców paliw gazowych dotyczące informacji i opracowania programów wsparcia, wejdą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
 • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl