Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (dalej: NCR) obowiązane są składać do Urzędu Regulacji i Energetyki roczne sprawozdanie dotyczące emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej. Niestety, wciąż wielu przedsiębiorców realizujących NCR nie wie jak interpretować formularz sprawozdawczy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym. Niniejszy wpis poświęcony będzie problematyce UERsów, w szczególności wykorzystywania certyfikatów pochodzących z innych systemów. 

Sprawozdanie roczne – podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej określa szczegółowe dane, wzór sprawozdania oraz jego objaśnienia. Metodykę obliczeniową określa natomiast rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej. Pomimo obowiązywania obu rozporządzeń wielu przedsiębiorców ma problemy z interpretacją danych, które muszą zostać zawarte w formularzu sprawozdania rocznego.  

Nazwa projektu, a kod referencyjny

Sprawozdanie roczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych w polu „D1” zawiera informacje o przedstawieniu kodu referencyjnego projektu UER (nazwa/kod). Zapis zawarty w tabeli potwierdza objaśnienia zawarte w Rozporządzeniu w sprawie sprawozdania, które wskazują, że należy wprowadzić w polu D1 numer lub kod referencyjny jednoznacznie identyfikujący dany projekt UER. Zdaniem Urzędu Regulacji Energetyki taki kod powinien znajdować się na dokumentach potwierdzających osiągniętą redukcje.  

O ile sam dokument nie będzie posiadał „unikalnego” numeru, który umożliwi identyfikację redukcji emisji gazów cieplarnianych z konkretnego projektu to w dalszej kolejności można w sprawozdaniu rocznym wskazać numer nadany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Istotne jest, aby ww. numer przedłożony Prezesowi URE jednoznacznie umożliwiał identyfikację danego projektu.  

Podkreślić należy, że sam certyfikat UER, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Dyrektywy 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającym metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych w części 2 wskazuje, że sprawozdanie powinno zawierać jednorazowy numer certyfikatu jednoznacznie identyfikujący system i zgłoszoną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywa nie wskazuje żadnego kodu referencyjnego projektu UER, który należałoby wskazać w sprawozdaniu.  

Certyfikaty z innych systemów

Certyfikaty, które są wydawane w ramach systemów JI i CDM, mogą być wykorzystywane do redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym. Warunkiem ich wykorzystania jest jednak ich wcześniejsze umorzenie w systemie, w którym powinny być pierwotnie wykorzystane. Umorzenie takie ma zapobiec sytuacji, w której jeden certyfikat mógłby zostać wykorzystany ponownie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie metodyki projekt redukcji emisji gazów cieplarnianych powinien spełniać normy ISO 14065, ISO 14066 oraz ISO 14066. Wskazać należy, że certyfikaty, które nie posiadają stosownych norm ISO, aby mogły zostać użyte jako “certyfikaty UER” powinny zostać walidowane przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. 

Obecnie, brakuje polskich i europejskich regulacji prawnych w omawianym zakresie. Procedowana nowelizacja ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o systemie monitorowania i kontroli jakości paliwa zakłada wprowadzenie mechanizmów kontroli certyfikatów. Nowelizacja powierzy także Prezesowi URE wyłączną kompetencje do prowadzenia ewidencji dokumentów potwierdzających osiągnięcie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, tzw. UERsów oraz do podawania do publicznej wiadomości informacji z nimi związanych. Rozwiązania polskie mają być wzorowane na zachodnioeuropejskich.  


https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7455,Do-31-marca-realizacja-obowiazkow-informacyjnych-i-sprawozdawczych-przez-podmiot.html 

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-ciekle/narodowycelredukcyjny 

drukuj