Net-biling – nowość w rozliczeniu prosumentów

Od 1 kwietnia 2022 r. wchodzą w życie nowe rozwiązania dotyczące tzw. net-billing. Przepisy te dotyczyć będą wartościowego rozliczenia energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo wg ceny z Rynku Dnia Następnego (dalej: RDN). W niniejszym wpisie przybliżę przepisy dotyczące nowych prosumentów.

Net-billing – na czym polega?

Wskazać należy, że net-billing stanowić będzie nowy sposób rozliczenia energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów. Sprzedawca zobowiązany, dokonuje rozliczenia wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej od 1 lipca 2022 r. przez prosumentów wytwarzających energię elektryczną w instalacjach odnawialnych źródeł energii, które przyłączano do sieci elektroenergetycznej i które wprowadziły energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej po raz pierwszy po 31 marca 2022 roku. Przedmiotowego rozliczenia nie stosuje się do mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne.

Podkreślić należy, że rozliczenie prosumentów dokonuje się na podstawie wskazań układu pomiarowo–rozliczeniowego dokonującego pomiaru ilości energii elektrycznej w punkcie poboru energii prosumenta energii odnawialnej.

Podstawy prawne nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii
Wdrożenie w polskim porządku prawnym net-billingu nastąpiło w wyniku ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ww. ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE.

Ustalenie wartości energii

Zgodnie z art. 4 b ust. 1 w przypadku gdy prosument energii odnawialnej lub prosument zbiorowy energii odnawialnej wytworzył energię elektryczną w odnawialnym źródle energii i wprowadził ją do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r., wartość energii elektrycznej, jest wyznaczana dla każdego miesiąca kalendarzowego i stanowi iloczyn sumy ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania składających się na dany miesiąc kalendarzowy, z rynkową miesięczną ceną energii wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego.

Natomiast w przypadku wytworzenia i wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej od 1 lipca 2024 r., wartość energii elektrycznej, jest wyznaczana dla każdego miesiąca kalendarzowego i stanowi sumę ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej oraz rynkowej ceny energii elektrycznej. W przypadku, gdy rynkowa cena energii jest wartością ujemną dla danego okresu rozliczania niezbilansowania, to w celu wyznaczania wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w tym okresie przez prosumenta energii odnawialnej niebędącego równocześnie prosumentem zbiorowym energii odnawialnej lub prosumentem wirtualnym energii odnawialnej przyjmuje się cenę równą zero.

Nowe obowiązki sprzedawcy energii elektrycznej od 1 kwietnia 2022 r.

Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek udostępniania prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej, w przejrzystej i zrozumiałej formie, szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia. W szczególności dane te obejmować będą ilości odnawialnej energii elektrycznej wprowadzonej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Sprzedawca będzie musiał zapewnić funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia prosumentowi energii odnawialnej ww. dane pomiarowe.

Podsumowanie

Nowe regulacje prawne wprowadzają całkowicie nowy system rozliczenia prosumentów w zakresie wprowadzania i pobieranej energii elektrycznej. Nadmienić należy, że uchwalone zmiany nie wprowadzają dodatkowych obowiązków dla obecnych prosumentów, korzystających już z systemu opustów. Jedynie prosument, który będzie chciał być rozliczany na nowych zasadach zobowiązany będzie do składania oświadczenia do sprzedawcy energii o zmianie system rozliczeń na net billing, czyli rozliczenia z uwzględnieniem wartości rynkowej energii elektrycznej.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl