Nowelizacja prawa energetycznego podpisana przez Prezydenta

W dniu 5 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Ustawa ta wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. W dzisiejszym wpisie przybliżę uchwalony akt.

Stan prawny przed nowelizacją prawa energetycznego

W stanie prawnym istniejącym przed uchwaleniem nowelizacji, przedsiębiorstwo energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych przy wykorzystaniu sieci gazowej zasilanej wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonej z innymi sieciami gazowymi, mogło w zakresie takiej sieci odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przed złożeniem wniosku o czasowe zwolnienie bądź ograniczenia obowiązków polegających na świadczeniu przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, magazynowania energii lub paliw gazowych.

Wniosek taki złożony mógł zostać, gdy świadczenie tych usług mogło spowodować dla przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo trudności ekonomiczne związane z realizacją zobowiązań wynikających z uprzednio zawartych umów przewidujących obowiązek zapłaty za określoną ilość gazu ziemnego, niezależnie od ilości pobranego gazu lub gdy świadczenie tych usług uniemożliwiało wywiązanie się przedsiębiorstwa z obowiązków w zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony środowiska.
Procedura ta powodowała nadmierne wydłużenie postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki, a następnie procedury odwoławczej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

Główne założenia nowelizacji prawa energetycznego z dnia 13 stycznia 2022 r.

Ustawa uchyla art. 4 h ust. 3b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Przepis ten stanowił implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE. Zniesienie ust. 3b spowodowało, że droga do zmiany sprzedającego paliwo gazowe ulegnie skróceniu.

Nadmienić należy, że uchylony przepis przyczyni się do poprawy konkurencyjności, gdyż właściciel sieci zobowiązany będzie do dopuszczenia innych sprzedawców do korzystania z jego sieci. W dalszej konsekwencji przyczyni się to do umożliwienia odbiorcom zmiany dostawcy i wyboru ceny gazu ziemnego od różnych dostawców.

Podsumowanie

Wskazać należy, że nowelizacja przyczyni się do uproszczenia przepisów dotyczących odmowy świadczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego.
Jednocześnie warto zauważyć, że postępowania wszczęte na podstawie wniosków, o których mowa w art. 4h ust. 3b ustawy – Prawo energetyczne złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończone prawomocną decyzją do dnia wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl