Odmowa przyłączenia do sieci gazowej – co dalej robić?

Na przedsiębiorstwie energetycznym ciąży ustawowy obowiązek przyłączenia wszystkich chętnych odbiorców do sieci gazowej. Tylko w szczególnych przypadkach przedsiębiorstwo może zostać zwolnione z tego obowiązku. W ostatnim czasie, na forach budowlanych ważnym tematem stał się wybór sposobu ogrzewania domu. Wielu użytkowników informuje, że przedsiębiorstwa energetyczne nagminnie wydają decyzje o odmowne o przyłączeniu do sieci, a wydane warunki przyłączeniowe zostają zmieniane i przyłącz, który miał być realizowany w 2022 r. będzie realizowany dopiero w 2023-2024 roku. W niemniejszym wpisie przybliżę przyczyny odmowy wydania warunków przyłączeniowych oraz podpowiem, co powinien w takiej sytuacji zrobić odbiorca.

Obowiązek zawarcia umowy

Zgodnie z art. 7 ustawy – Prawo energetyczne na przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii ciąży obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci.

Wskazać należy, że podmioty starające się o przyłączenie do sieci energetycznej powinny być traktowane na zasadach równości wszystkich podmiotów przy przyłączeniu. Wyjątek od zasady równego traktowania stanowią prosumenci energii odnawialnej, którzy w przypadku spełnienia możliwości technicznych i ekonomicznych w pierwszej kolejności podlegają przyłączeniu do sieci gazowej.

Obowiązek przyłączenia przez przedsiębiorstwo energetyczne nie dotyczy przypadku, gdy ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane.

Odmowa przyłączenia do sieci gazowej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Przedsiębiorstwo energetyczne w przypadku odmowy zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

Wydając warunki przyłączeniowe do sieci przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest do spełniania technicznych warunków dostarczania paliw gazowych lub energii.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie. Rozbudowę sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne.

Obowiązki odbiorcy

Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

  1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego;
  2. zabezpieczenie systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci;
  3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych lub energii;
  4. dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych paliw gazowych i energii;
  5. spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach;
  6. możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobrane paliwa lub energię.

Odmowa przyłączenia do sieci gazowej

W przypadku odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, przedsiębiorstwo energetyczne może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci.

W razie odmowy przyłączenia do sieci należy zwrócić się do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Prezes URE rozstrzyga spór powstały na tle odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci można złożyć do właściwego miejscowo oddziału terenowego URE, który rozstrzygnie spór wydając decyzję administracyjną. Od wydanej decyzji administracyjnej, służy każdej ze stron odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl