Nowe podejście do wytwórców energii powstałej w małych instalacjach OZE

Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wprowadza ograniczenia obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię w małych instalacjach. Powoduje także przeniesienie „z urzędu” przedsiębiorców posiadających koncesję na wytwarzanie energii w ramach małej instalacji do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. W dzisiejszym wpisie przybliżę wprowadzoną nowelizację oraz odpowiem na pytanie jakie konsekwencje niesie ze sobą zmiana definicji wytwórców energii w małej instalacji.

Rozszerzona definicji małej instalacji

Definicja „małej instalacji” znajduje się w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ww. ustawy za małą instalacje uznaje:

  • instalację odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW;
  • przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW;
  • w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW.

Definicja ta rozszerza katalog podmiotów, które wytwarzają energię w małych instalacjach OZE w porównaniu z definicją „małej instalacji” obowiązującą do czasu uchwalenia omawianej zmiany przepisów.

Koncesje na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji

Nowelizacja ustawy o OZE zakłada, że wytwórcy energii powstałej w małej instalacji, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają ważne koncesje wpisani są z urzędu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Działalność polegająca na wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji traktowane jest jako działalność regulowana w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców. Tym samym wymaga od wytwórcy wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.
Co istotne dla wytwórców energii, wpis do odpowiedniego rejestru następuje w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dokonanie wpisu do rejestru potwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydając stosowne zaświadczeni w terminie do 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Skutki nowelizacji dla wytwórców oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Nowelizacja ma szczególne znaczenie dla wytwórców energii z OZE. W trakcie procesu legislacyjnego szacowano, że nowelizowane przepisy dotyczące wytwórców energii z OZE obejmą około 1500 podmiotów.

Rozszerzenie definicji wiążę się z polepszeniem warunków funkcjonowania i rozwoju małych instalacji. Ponadto, wytwórcom zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne związane z posiadaniem koncesji na wytwarzanie energii w małych instalacjach OZE.

Nowelizacja dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oznacza natomiast znaczne zmniejszenie liczby postępowań o wydanie czy zmianę warunków koncesji.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl