Polska strategia wodorowa przyjęta przez Radę Ministrów

2 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła w drodze uchwały „Polską strategię wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” Dokument ten wskazuje główne cele rozwoju gospodarki wodorowej, a także określa kierunki rozwoju technologii opartych na tym paliwie. Cele określone w strategii mają przede wszystkim wesprzeć proces budowy gospodarki niskoemisyjnej.

Czym jest gospodarka wodorowa?

Pojęcie gospodarki wodorowej należy rozumieć szeroko, jako technologię:

 • wytwarzania;
 • magazynowania;
 • dystrybucji;

i wykorzystania wodoru we wszystkich obszarach aktywności człowieka, które obejmują główne działy gospodarki tj.:

 • transport;
 • energetykę;
 • ciepłownictwo
 • przemysł.

W ramach wdrożenia gospodarki wodorowej w Polsce Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało Projekt Polskiej Strategii Wodorowej, w gestii, której leży opracowanie ram prawnych i organizacyjnych służących upowszechnieniu w Polsce paliwa jakim jest wodór.

Najważniejsze cele strategii

Strategia wodorowa określa 6 podstawowych celów, które muszą zostać zrealizowane w celu upowszechnienia gospodarki opartej na wodorze, należą do nich:

 1. wdrożenie technologii wodorowych w energetyce;
 2. wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
 3. wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
 4. produkcja wodoru w nowych instalacjach;
 5. sprawny i bezpieczny przesył wodoru (w tym, dystrybucja i magazynowanie);
 6. stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Bez wątpienia warto podkreślić, że realizacja wszystkich założonych celów strategii, o których mowa powyżej wpłynie pozytywnie na rozwój technologii wodorowych. Niemniej jednak kluczowe znaczenie powinien mieć aspekt bezpieczeństwa oraz wprowadzenie zasad zapewniających jego bezpieczne stosowanie, wytwarzanie i magazynowanie.

Osiągnięte cele do 2030 r.

Strategia wodorowa zakłada, że do 2030 r. na polskich drogach poruszać się będzie od 800 do 1000 nowych autobusów wodorowych, a sama infrastruktura drogowa wzbogaci się o minimum 32 stacje tankowania wodoru. Dodatkowo przyjęty dokument wskazuje, że do ww. daty w Polsce funkcjonować będzie co najmniej 5 dolin wodorowych, a moc instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii wyniesie 2 GW.

Krok w stronę elektromobilności

Uchwalenie strategii wodorowej uznać należy za pozytywny krok w kierunku rozwoju elektromobilności opartej na wodorze. Słusznie podkreśla się, że wodór będzie stanowić urozmaicenie krajowego i europejskiego miksu energetycznego, a tym samym przyczyni się do zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
 • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl