Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – projekt nowego rozporządzenia

28 września 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanych w roku 2022. W przedmiotowym wpisie przybliżę podstawę prawną projektowanego aktu oraz jego główne założenia.

Podstawa prawna rozporządzenia

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, Minister Klimatu i Środowiska wydaje rozporządzenie które określa m.in. maksymalną:

 • ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną;
 • wartość premii kogeneracyjnej;
 • moc zainstalowaną elektryczną nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji (dla których można uzyskać premię gwarantowaną);
 • ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
 • wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej;

oraz jednostkową wysokość premii gwarantowanej.

Problemy i wyzwania, na które odpowiada rozporządzenie

Projektowane rozporządzenie bierze pod uwagę:

 • politykę energetyczną państwa;
 • potrzebę ochrony środowiska, w tym przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza;
 • potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej podczas jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji;
 • istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania jednostek kogeneracji;
 • koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym jednostka kogeneracji korzysta z systemu wsparcia;
 • koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy jednostki kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
 • założenia dotyczące technicznych warunków pracy jednostki kogeneracji, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej, współczynniki wykorzystania dostępnej mocy elektrycznej, współczynniki zużycia wytworzonej energii elektrycznej na pokrycie potrzeb własnych oraz na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci;
 • koszty kapitału własnego wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Termin wejścia w życie

Projektowane rozporządzenie znajduje się na etapie komisji prawniczych i na dzień sporządzania wpisu przedmiotowy projekt nie został podpisany przez właściwego ministra.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zakłada jego uchwalenie do 31 października roku poprzedzającego rok jego obowiązywania.

Ocena zmian

Projekt rozporządzenia określa maksymalną ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2022 r. na poziomie 36 000 000 MWh, a więc tak samo jak w rozporządzeniu z 2021 r. Pozytywnie należy więc ocenić zwiększenie maksymalnej wartości premii kogeneracyjnej indywidualnej w 2022 r. do wysokości 7 782 578 323 zł w porównaniu do 3 905 010 000 zł z 2021 r.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
 • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl