Senacki projekt zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii

26 listopada 2021 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Nowelizacja ma wprowadzić definicję nowych podmiotów występujących w energetyce i określić nowe zasady rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i energii pobranej.

Przyczyny nowelizacji

Projektodawca w uzasadnieniu nowelizacji podkreśla, że jej celem jest rozwój energetyki obywatelskiej. Wskazać należy, że rozwój tego typu energetyki przełożyć się może na stworzenie wielu miejsc pracy, a tym samym na pobudzenie gospodarki. Działania w rozwoju tej gałęzi energetyki przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i uniezależnią w części energetykę krajową od surowców pochodzących z zagranicy (m.in. gazu i węgla).

Argumentem przedstawianym przez projektodawcę jest również to, że przeszkodami w rozwoju energetyki obywatelskiej są bariery administracyjne i prawne, które nie zachęcają obywateli do tworzenia mikroinstalacji OZE.

Elektroprosument i inne nowe definicje

Projektowany akt zmienia pojęcie prosumenta energii odnawialnej na pojęcie elektroprosumenta, równocześnie rozszerzając definicje m.in. o instalacje wyposażone w magazyny energii.

Zgodnie z proponowanym brzemieniem przepisów, elektroprosumentem będzie odbiorca wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w:

 • mikroinstalacji;
 • mikroinstalacji wyposażonej w magazyn energii;
 • lub instalacji magazynującej energię i oddającej energię w dowolnym momencie,

pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego, niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie będzie to stanowiło przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej, określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486).

Nowelizacja ma również wprowadzić do ustawy o OZE nowe pojęcia:

 • elektroprosumenta zbiorowego;
 • elektroprosumenta wirtualnego;
 • przedstawiciela prosumentów;
 • oraz agregatora sprzedaży.

Zmiany w systemie rozliczeń

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadzić ma rozliczenie sprzedawcy, obsługującego elektroprosumenta, w stosunku ilościowym 1 do 1 ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez:

 • elektroprosumenta energii odnawialnej, wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji;
 • elektroprosumenta zbiorowego energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji lub małej instalacji;
 • elektroprosumenta wirtualnego energii odnawialnej, wytwarzającego energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii.

Elektroprosument energii odnawialnej, elektroprosument zbiorowy energii odnawialnej lub elektroprosument wirtualny energii odnawialnej i sprzedawca będą musieli ustalać zasady rozliczenia energii wprowadzonej do sieci w umowie sprzedaży bądź w umowie kompleksowej.

Projektowana nowelizacja zakłada również, iż sprzedawca, obsługujący elektroprosumenta, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez elektroprosumenta energii odnawialnej, elektroprosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub elektroprosumenta wirtualnego energii odnawialnej w okresach rozliczeniowych określonych w umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży. Zasady rozliczenia sprzedawcy z elektroprosumentem określać będzie umowa.

Podsumowanie

Projektowany akt, należy uznać za właściwy krok w rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii spowoduje zmniejszenie stosowania paliw kopalnych w gospodarstwach domowych.

Rozwój energetyki prosumenckiej przyczyni się do zwiększenia wytwarzania czystej energii elektrycznej oraz upowszechnienia bezemisyjnych źródeł ciepła.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
 • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl