27 listopada br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych oraz elektrycznych zasilanych wodorem, w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Osoby fizyczne, które będą chciały skorzystać ze wsparcia, będą musiały złożyć odpowiedni wniosek. Zainteresowani muszą się spieszyć, gdyż pula środków finansowych jest ograniczona.

Wysokość dopłat do samochodów elektrycznych

Wysokość dofinansowania do samochodu elektrycznego jest uzależnione od typu, który zakupimy. Dla pojazdów elektrycznych napędzanych wyłącznie energią elektryczną ustawodawca przewidział dotację w wysokości 30% ceny nabycia, nie więcej jednak niż 37.500 zł. Na większe wsparcie mogą liczyć nabywcy samochodów wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru, bowiem przy zachowaniu dopłaty na poziomie 30%, górną granicę dofinansowania podniesiono do 90.000 zł. Rozporządzenie wprowadza zastrzeżenie, które stanowi, iż dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego będzie przyznawane wyłącznie gdy jego cena nie przekroczy 125.000 zł, natomiast dla pojazdów z energią wytworzoną z wodoru – 300.000 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego?

Należy podkreślić, że dofinansowanie nie jest przyznawane automatycznie podczas zakupu auta elektrycznego w salonie. Aby uzyskać wsparcie osoba fizyczna obowiązana jest do złożenia wniosku, który oprócz podstawowych danych osobowych dotyczących wnioskodawcy powinien zawierać kwotę wnioskowanego wsparcia oraz dane dotyczące zakupionego pojazdu. Oprócz tego niezbędne jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie wykonuje działalności gospodarczej, a także, że

„na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”1

Wnioski są rozpatrywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „Zarządzający”), który rekomenduje ministrowi właściwemu ds. energii (dalej: „Dysponent”) wnioski do wsparcia. Po zatwierdzeniu wniosku przez Dysponenta, osoba fizyczna zawiera z Zarządzającym pisemną umowę o udzielenie wsparcia, która jest niezbędna do uzyskania dopłatyW umowie nabywca zobowiązuje się m.in. do  niezbywania samochodu elektrycznego przez co najmniej 2 lata oraz do jego ubezpieczenia. Ostatnim krokiem do uzyskania dofinansowania jest złożenie w ciągu 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy dokumentów potwierdzających zakup pojazdu, ubezpieczenia od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, kradzieży, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kopii  dowodu rejestracyjnego..

Pierwszy nabór wniosków zostanie ogłoszony po dniu wejścia w życie rozporządzenia.  Istotnym jest, że o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie pojazdy zakupione po dniu ogłoszenia tego naboru. Zatem chętni na zakup samochodu elektrycznego muszą jeszcze chwilę poczekać, ale jednocześnie mieć na uwadze, że środki finansowe są ograniczone, a o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wniosków.


1 §5 pkt 1 ppkt 11 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia (Dz. U.2019, poz. 2189)

drukuj