Odwołanie do KIO w nowym PZP 2021

Nowe Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany w zakresie katalogu czynności oraz zaniechań czynności zamawiającego wobec których możliwe jest wniesienie środka ochrony prawnej w postaci odwołania do KIO. W dotychczasowym stanie prawnym zakres możliwych do zaskarżenia czynności/zaniechań zamawiającego zależy przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z postępowaniem o wartości powyżej czy poniżej progów …

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym PZP 2021 – czy zachęci zamawiających do zawierania ugód?

Ustawodawca poświęcił Dział X nowego PZP regulując zagadnienie pozasądowego rozwiązywania sporów. Powyższe stanowi wyraz ogólnego trendu zmierzającego do ułatwienia stronom rozwiązywania konfliktów w ramach postępowań mniej sformalizowanych, tańszych, szybszych oraz uwzględniających wolę porozumienia. Czy wprowadzone w nowym PZP instrumenty skutecznie skłonią zamawiających do zawierania ugód?  Dlaczego zamawiający boją się ugód? Instytucje zamawiające bardzo niechętnie rozwiązują z wykonawcami spory w sposób polubowny. Na gruncie obecnego stanu prawnego, strony …

Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek przewidziany w ustawie PZP 2021

Nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., przewiduje nieznany dotąd obowiązek sporządzania przez zamawiających raportu z realizacji zamówienia. Jest to przejaw zwiększonego zainteresowania ustawodawcy etapem realizacji zamówień publicznych, celem raportu jest bowiem dokonanie oceny wykonania zamówienia i źródeł ewentualnych komplikacji.  W myśl art. 446 nowego PZP Zamawiający obligatoryjnie sporządza raport z realizacji zamówienia w przypadku gdy:   na realizację zamówienia wydatkowano …
  • Ludmiła Kitaszewska

Przedmiotowe środki dowodowe

Projekt nowego PZP posługuje się w słowniczku pojęciem podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych. Pierwsze z nich stanowią środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału lub kryteriów selekcji.
  • Ludmiła Kitaszewska

Główne zmiany proponowane przez nową ustawę Prawo zamówień publicznych

W dniu 24 stycznia 2019 r. został upubliczniony projekt nowego Prawa zamówień publicznych.  Projekt ten jest obecnie na etapie uzgodnień i konsultacji społecznych. Został opracowany  przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z UZP i ma stanowić odpowiedź na oczekiwania zarówno zamawiających jak i wykonawców. Opracowanie nowej ustawy zostało poprzedzone konsultacjami Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych. Według …