Home ⋅ Kariera

KARIERA

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego utalentowanym prawnikom, ukierunkowanym na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty.

Szukamy ambitnych osób w pełni zaangażowanych w świadczenie pomocy prawnej na rzecz klientów. Jesteśmy otwarci zarówno na doświadczonych prawników, jak i na tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. W szczególności dotyczy to osób, które specjalizują się lub zamierzają się specjalizować w dyscyplinach odpowiadających profilowi naszej Kancelarii.

Umożliwiamy także odbywanie praktyk studentom IV i V roku na kierunku prawo.

Aktualnie poszukujemy:

Prawnik / Aplikant radcowski
lub adwokacki

Miejsce pracy: Poznań

Wymagania:

 • wykształcenie prawnicze,
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe,
 • swoboda i precyzja w formułowaniu wypowiedzi pisemnych,
 • umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,
 • samodzielność, zaangażowanie i inicjatywa w działaniu,
 • sumienność, dokładność, terminowość oraz dobra organizacja czasu pracy,
 • zdolności szybkiego uczenia się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • aplikacja radcowska lub adwokacka w toku,
 • doświadczenie w zakresie obszarów specjalizacji kancelarii,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • pracę przy projektach realizowanych przez średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • wynagrodzenie adekwatne do wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość realizowania ambicji zawodowych w ramach profesjonalnej organizacji świadczącej usługi dla biznesu,
 • możliwość publikowania własnych artykułów,
 • otwartość na pomysły i inicjatywy, bieżące wsparcie przy realizacji zadań i dobrą atmosferę pracy.

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja201907@gjw.pl

Prosimy o zamieszczenie w treści zgłoszenia następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Poznaniu.

Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych Kandydatów jest GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 27. Po­da­nie da­nych jest do­bro­wol­ne. Da­ne są wy­ko­rzy­sty­wa­ne w ce­lu pro­wa­dze­nia pro­ce­su re­kru­ta­cji przez GJW, na pod­sta­wie zgo­dy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Kandydat jest upraw­nio­ny do cof­nię­cia zgo­dy lub zgło­sze­nia sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia da­nych, żą­da­nia do nich do­stę­pu, spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia oraz prze­nie­sie­nia. Da­ne prze­cho­wy­wa­ne są do cof­nię­cia zgo­dy lub zgło­sze­nia sprze­ci­wu. Kandydatowi przy­słu­gu­je pra­wo skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych.

Aplikuj

Osoby zainteresowane pracą lub współpracą z Kancelarią GJW prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poniższego formularza: