Aplikuj

Osoby zainteresowane pracą lub współpracą z Kancelarią GJW prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poniższego formularza:  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Kancelarii GJW

  Home ⋅ Kariera

  KARIERA

  Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego utalentowanym prawnikom, ukierunkowanym na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty.

  Szukamy ambitnych osób w pełni zaangażowanych w świadczenie pomocy prawnej na rzecz klientów. Jesteśmy otwarci zarówno na doświadczonych prawników, jak i na tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. W szczególności dotyczy to osób, które specjalizują się lub zamierzają się specjalizować w dyscyplinach odpowiadających profilowi naszej Kancelarii.

  Umożliwiamy także odbywanie praktyk studentom IV i V roku na kierunku prawo.

  Aktualnie poszukujemy:

  Radca Prawny / Adwokat / Prawnik w Zespole Prawa Zamówień Publicznych

  Miejsce pracy: Poznań

  Wymagania:

  • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
  • posiadanie ugruntowanej wiedzy prawniczej pozwalającej na samodzielne prowadzenie obsługi spraw klientów kancelarii,
  • doświadczenie (lub silna motywacja do rozwoju) w obszarze prawa zamówień publicznych i procedur zakupowych,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych do ustawy w zakresie niezbędnym do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • doświadczenie w sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów,
  • swoboda i precyzja w formułowaniu pism procesowych oraz innych wypowiedzi pisemnych,
  • umiejętność budowania i utrzymywania relacji biznesowych z klientami kancelarii,
  • dokładność i staranność,
  • samodzielność i efektywność a jednocześnie umiejętność pracy w zespole,
  • otwartość, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

  Dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorstw,
  • doświadczenie w opracowywaniu oraz wdrażaniu regulacji wewnętrznych definiujących procesy zakupowe,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej.

   Oferujemy:

  • pracę przy projektach realizowanych dla średnich i dużych przedsiębiorstw,
  • wynagrodzenie adekwatne do wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
  • możliwość realizowania ambicji zawodowych w ramach profesjonalnej organizacji świadczącej usługi dla biznesu,
  • otwartość na pomysły i inicjatywy, bieżące wsparcie przy realizacji zadań i dobrą atmosferę pracy.

  Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@gjw.pl

  Radca prawny / Adwokat

  Miejsce pracy: Poznań

  Wymagania:

  • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
  • posiadanie ugruntowanej wiedzy prawniczej pozwalającej na samodzielne prowadzenie obsługi spraw klientów kancelarii, w tym spraw sądowych,
  • doświadczenie w sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów,
  • swoboda i precyzja w formułowaniu pism procesowych oraz innych wypowiedzi pisemnych,
  • doświadczenie (lub silna motywacja do rozwoju) w obszarach specjalizacji kancelarii (prawo spółek, transakcje, zamówienia publiczne, prawo budowlane i proces inwestycyjny, prawo energetyczne, prawo pracy, spory sądowe, fundusze UE, własność intelektualna, prawo IT),
  • umiejętność budowania i utrzymywania relacji biznesowych z klientami kancelarii,
  • samodzielność i efektywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • otwartość, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

  Dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań due diligence spółek,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej.  

   Oferujemy:

  • pracę przy dużych projektach realizowanych dla instytucji publicznych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw,
  • wynagrodzenie adekwatne do wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
  • możliwość realizowania ambicji zawodowych w ramach profesjonalnej organizacji świadczącej usługi dla biznesu,
  • wsparcie kancelarii w zakresie budowy marki personalnej,
  • otwartość na pomysły i inicjatywy, bieżące wsparcie przy realizacji zadań i dobrą atmosferę pracy.

  Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@gjw

  Marketing & Office Assistant

  Miejsce pracy: Poznań

  Zakres obowiązków:

  • dbanie o dobry wizerunek kancelarii oraz jej rozpoznawalność,
  • aktualizowanie strony www kancelarii,
  • prowadzenie profili w social mediach (Linkedin, Facebook, Instagram),
  • koordynacja publikacji blogowych, utrzymywanie kontaktu z autorami publikacji, przygotowywanie harmonogramów publikacji oraz materiałów do publikacji,
  • redagowanie informacji, postów, not prasowych, przygotowywanie prostych pism,
  • wyszukiwanie informacji oraz aktualizowanie zbiorów danych kancelarii,
  • wsparcie w toku przygotowywania ofert składanych przez kancelarię,
  • kontakty z podmiotami współpracującymi i klientami kancelarii,
  • wsparcie w toku realizacji projektów,
  • organizacja wydarzeń realizowanych przez kancelarię,
  • prace administracyjno-biurowe.

  Wymagania:

  • otwartość, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
   sumienność, zaangażowanie, pomysłowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
  • dobra znajomość obsługi komputera (szczególnie pakietu Office – Excel, Word, Power Point),
  • znajomość social media – LinkedIn, Facebook, Instagram,
  • umiejętność redagowania tekstów – lekkie pióro,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • wysokie zdolności interpersonalne
   znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym (pozwalającym na komunikację),
  • bardzo dobra organizacja czasu pracy i wysoka kultura osobista.

  Oferujemy:

  • możliwość realizowania ambicji zawodowych w ramach profesjonalnej organizacji świadczącej usługi dla biznesu,
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
  • otwartość na pomysły i inicjatywy, bieżące wsparcie przy realizacji zadań i dobrą atmosferę pracy,
  • możliwość łączenia pracy ze studiami.

  Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@gjw.pl

  Praktykant / Student Prawa

  Miejsce pracy: Poznań

  Wymagania:

  • dokładność, dbałość o szczegóły, precyzja;
  • dobra organizacja czasu pracy i terminowa realizacja zadań;
  • wsparcie radców prawnych i adwokatów w obsłudze klientów
   (sporządzenie prostych pism procesowych, współtworzenie informacji
   prawnych dla klientów, udział w projektach due diligence);
  • chęć nauki i rozwoju, w tym w obszarze publikacyjnym;
  • dobra komunikacja ze współpracownikami.

  Dodatkowym atutem będzie:

  • znajomość programów prawniczych typu Legalis, Lex, środowiska Microsoft 365;
  • znajomość języków obcych.

  Oferujemy:

  • pracę przy dużych projektach realizowanych dla średnich i dużych przedsiębiorstw;
  • wynagrodzenie adekwatne do wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
  • możliwość realizowania ambicji zawodowych w ramach profesjonalnej organizacji świadczącej usługi dla biznesu;
  • otwartość na pomysły i inicjatywy, bieżące wsparcie przy realizacji zadań i dobrą atmosferę pracy.
  • Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@gjw.pl

  Prosimy o zamieszczenie w treści zgłoszenia następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Poznaniu.

  Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych Kandydatów jest GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 27. Po­da­nie da­nych jest do­bro­wol­ne.
  Da­ne są wy­ko­rzy­sty­wa­ne w ce­lu pro­wa­dze­nia pro­ce­su re­kru­ta­cji przez GJW, na pod­sta­wie zgo­dy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Kandydat jest upraw­nio­ny do cof­nię­cia zgo­dy lub zgło­sze­nia sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia da­nych, żą­da­nia do nich do­stę­pu, spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia oraz prze­nie­sie­nia. Da­ne prze­cho­wy­wa­ne są do cof­nię­cia zgo­dy lub zgło­sze­nia sprze­ci­wu. Kandydatowi przy­słu­gu­je pra­wo skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych.