Czy można warunkowo lub w sposób dorozumiany wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą?

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy niż 60 dni. Wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą nie musi być w żaden sposób uzasadniony i nie powoduje obowiązku wyrażenia takiej zgody po stronie wykonawców. Jeżeli jednak wykonawca zdecyduje się na przedłużenie terminu związania ofertą, powinien w taki sposób konstruować swoje oświadczenie woli tym zakresie, aby nie narazić się na zarzut, że jest ono nieskuteczne.

Przede wszystkim oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego czy też samodzielnie przez wykonawcę nie może mieć charakteru warunkowego.

Na powyższe Izba zwróciła uwagę w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1070/17, gdzie stwierdziła, że nie jest możliwe wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z zastrzeżeniem lub pod warunkiem. W rozpatrywanej sprawie odwołujący sformułował oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą w następujący sposób: przedłużamy o 60 dni termin związania ofertą złożoną w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że terminy umowne zostaną dopasowane do daty zawarcia umowy (np. w trybie art. 60f Prawa zamówień publicznych). Jednocześnie przedłużamy o 60 dni okres ważności wniesionego wadium.” W ocenie składu orzekającego taka treść oświadczenia wykonawcy przesądza o tym, że zgoda na przedłużenie terminu związania oferta została złożona z zastrzeżeniem konieczności dopasowania terminów umownych do daty zawarcia umowy. Izba nie zgodziła się przy tym ze stwierdzeniem odwołującego, że oświadczenie w zakresie przedłużenia terminu związania ofertą złożono bez zastrzeżeń, a jedynie z sygnalizacją konieczności modyfikacji terminów umownych. Zdaniem KIO z treści oświadczenia wyraźnie wynika, że brak zmiany terminów realizacji umowy skutkować będzie uznaniem zgody za niebyłą.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą powinno także w sposób jednoznaczny i precyzyjny określać czas przez jaki oferent pozostaje swoją ofertą związany. Izba niejednokrotnie wskazywała na taką konieczność. W wyroku z dnia 27 maja 2013 r., sygn. akt KIO 949/14, Izba podkreśliła, że: Termin związania ofertą musi być jednoznacznie i bezwarunkowo określony. Wykonawca nie może też zastrzec, że będzie związany ofertą wyłącznie do chwili uznania jego oferty za najkorzystniejszą. W ocenie Izby przedłużenie związania ofertą „na tak długo, na ile będzie to konieczne, aż do zakończenia postępowania” nie może być uznane za odpowiednie (bezwarunkowe i jednoznaczne) określenie terminu końcowego związania ofertą.

Jak natomiast traktować sytuację, w której wykonawca składa zamawiającemu przedłużoną gwarancję wadialną, a nie wystosowuje oświadczenia, w którym deklaruje przedłużenie terminu związania ofertą?

W orzecznictwie Izby istnieją w tym zakresie rozbieżności. W nowszym orzecznictwie (np. wyrok z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt KIO 871/14), Izba zaprezentowała liberalne stanowisko, stwierdzając, że skoro przepisy PZP nie zastrzegają obowiązku stosowania komunikacji pisemnej pod rygorem nieważności, a zamawiający sam takiego obowiązku nie zastrzegł, to powinien uznać złożenie przedłużonej gwarancji wadialnej za takie zachowanie wykonawcy, które ujawniło jego wolę przedłużenia terminu związania ofertą w sposób dostateczny. W ocenie Izby przedłużenie wadium jest immamentnie związane ze związaniem ofertą.

Jednak w starszych orzeczeniach np. w postanowieniu KIO z dnia 4 maja 2011 r., sygn. akt KIO 856/11, wskazuje się, że wykonawca wyrażający zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą powinien złożyć ją w formie pisemnej lub formie przewidzianej przez zamawiającego, jako właściwa do składania oświadczeń, zgodnie z art. 27 PZP. Natomiast milczenie wykonawcy musi być każdorazowo traktowane jako brak wyrażenia zgody, nawet w okolicznościach wskazujących na zamiar dalszego uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu, np. przedłużenie ważności wadium. Podobnie stwierdzono w wyroku z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. akt KIO 1333/16, gdzie wskazano, że czynność przedłużenia ważności wadium nie zastępuje złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl