Sejm uchwalił nowelizację pzp

53. posiedzenie Sejmu zakończyło się uchwaleniem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącej podwykonawców.

Zmiany są związane głównie z wprowadzeniem mechanizmów nadzoru nad wykonaniem zamówień, co ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa i prawidłowości w stosowaniu procedur zamówień publicznych. Dzięki nowelizacji znacznie zyskają podwykonawcy, gdyż stwarza ona im zdecydowanie więcej możliwości egzekwowania ich praw do terminowej i pełnej wypłaty wynagrodzenia.

Nowe przepisy m.in. nakładają na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane w terminie 7 dni od ich zawarcia. Tu wyjątek stanowić będą kontrakty o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy między zamawiającym a wykonawcą, jednocześnie nieprzekraczającej 50 tys. zł, a także umowy wskazane przez samego zamawiającego jako niepodlegające temu obowiązkowi.

Nowelizacja zezwala podwykonawcom również na zwrócenie się bezpośrednio do wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie otrzymają od niego zapłaty. Wówczas zaległa kwota będzie potrącana z wynagrodzenia wykonawcy. Wielokrotne dokonywanie tego rodzaju zapłat, a także zrealizowanie ich na kwotę większą niż 5% umowy w sprawie zamówienia publicznego, mogą stanowić podstawy do odstąpienia od niej przez zamawiającego.

Ustawa została przekazana Prezydentowi RP do podpisu.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl