HOME ⋅ pzp

pzp..

Pozwolenie na budowę, czy inne decyzje administracyjne – jak Wykonawca zrealizuje harmonogram w dobie epidemii?

Wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczeń i obostrzeń zaskoczyło branżę budowlaną. Czy byliśmy na to gotowi? Nie – bo nie sposób przygotować się na tego rodzaju okoliczności.   Podstawowe pytanie jakie pojawiało się w branży budowlanej brzmiało: co z terminami rozstrzygania spraw przez organy administracji publicznej? No właśnie, co …

Zgłoszenie umowy podwykonawczej poniżej 50 tys. zł – czy brak zgłoszenia stanowi przesłankę do odmowy bezpośredniej płatności przez Zamawiającego?

Obowiązek zgłoszenia umowy podwykonawczej Zamawiającemu jest przedmiotem regulacji samej umowy zawieranej w ramach realizacji inwestycji, jak i przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1 – dalej: p.z.p.. Zgłoszenie umowy podwykonawczej wg. p.z.p. Artykuł 143b p.z.p. jest podstawową regulacją odnoszącą się do kwestii przedstawiania umów podwykonawczych Zamawiającemu. Zgodnie z przepisami to …

Projekt ustawy o jawności życia publicznego a PZP

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudził rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie obligatoryjnych procedur antykorupcyjnych w przedsiębiorstwie, a także zakazu zatrudniania urzędników lub funkcjonariuszy przed upływem trzech lat od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji.

Czy trzeci i dalszy wykonawca w rankingu może złożyć odwołanie w procedurze odwróconej?

Co do zasady ten z wykonawców, którego oferta, po uwzględnieniu odwołania, ma szasnę zostać wybrana jako najkorzystniejsza, spełnia określone w art. 179 ust. 1 PZP przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej. Przysługuje mu zatem interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez instytucję zamawiającą przepisów może spowodować poniesienie przez niego szkody. Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku procedury odwróconej? Czy trzeci i dalszy wykonawca w rankingu ma możliwość złożenia skutecznego odwołania?

Wadium a konsorcjum

Kwestia prawidłowego sposobu ustanowienia wadium niepieniężnego zabezpieczającego ofertę wnoszoną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) nie jest wprost uregulowana w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wątpliwości mogą dotyczyć przede wszystkim pytania, czy np. gwarancja  ubezpieczeniowa lub bankowa powinna być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum, czy też dopuszczalna jest sytuacja, …