Kiedy zamawiający nie może zmienić treści SWZ?

Nowe PZP przewiduje, że zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Tak dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku natomiast gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Zmiany treści SIWZ mogą wynikać z wniosków składanych przez wykonawców, jak i z własnej inicjatywy zamawiającego.

Istotna zmiana charakteru zamówienia

Jednak nie w każdym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany treści SWZ. Przepis art. 137 ust. 7 nPZP stanowi bowiem, że w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie, a nie dokonywać modyfikacji w drodze zmiany treści SWZ.

Dla zrozumienia powyższych pojęć warto odnieść się do treści motywu 81 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym

„(…) istotne zmiany należy rozumieć jako obejmujące zmiany, w szczególności w specyfikacjach technicznych, w odniesieniu do których wykonawcy potrzebowaliby dodatkowego czasu na ich zrozumienie i odpowiednią reakcję. Należy jednak wyjaśnić, że zmiany te nie powinny być na tyle istotne, by umożliwić dopuszczenie innych kandydatów niż kandydaci pierwotnie zakwalifikowani lub by zainteresować postępowaniem o udzielenie zamówienia dodatkowych uczestników. Taki przypadek wystąpiłby w sytuacji, gdy wprowadzane modyfikacje istotnie zmieniają charakter zamówienia lub umowy ramowej w porównaniu z charakterem pierwotnie określonym w dokumentach zamówienia.”

Za istotną zmianę można uznać w szczególności zwiększenie zakresu zamówienia, np. dodanie części zamówienia, zmianę rodzaju zamówienia (np. z dostawy na usługi), zmiana charakteru zamówienia (np. z leasingu na sprzedaż).

W takiej sytuacji, gdy zmiana istotnie modyfikuje charakter zamówienia podstawą unieważnienia postępowania jest art. 256 nPZP. Przepis ten stanowi, że zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl