Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia w nowym PZP

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie pozwalające na to, aby wykonawcy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadza jednak pewne odmienności i doprecyzowania.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Przede wszystkim nowe PZP uszczegółowiło regulację dotyczącą spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

Kwestię tę reguluje art. 117 ust. 1 nowej ustawy, który przewiduje dla zamawiającego możliwość określenia szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu – jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.

Przy czym ustawa określa, że warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej uznać za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z konsorcjantów posiada stosowne uprawnienia i zrealizuje tę część zamówienia, do której realizacji te uprawnienia są wymagane. Z kolei w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy będą mogli polegać na zdolnościach wyłącznie tych z nich, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku współwykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni z nich.

Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań

Warto zauważyć, że w odniesieniu do współwykonawców zamawiający może określić także wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do wykonawców pojedynczych. Jednak, analogicznie jak w regulacji z art. 117 nPZP, tylko wtedy gdy jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.

Ponadto dopuszczona została możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi albo dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy.

Forma prawna

W treści art. 58 ust. 3 nPZP wyraźnie wskazano, że zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Odpowiedzialność solidarna – ale nie zawsze

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego tak jak dotychczas będą ponosili solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Powyższe nie dotyczy jednak zamówienia udzielonego w trybie partnerstwa innowacyjnego. W takim przypadku wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 nPZP, ponoszą odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części, którą wykonują zgodnie z umową zawartą między tymi wykonawcami. Ma to zachęcić wykonawców z sektora MŚP do udziału w postępowaniach, których przedmiotem jest nabycie innowacyjnego produktu, usługi lub roboty budowlanej. W takim przypadku konsorcjant odpowiedzialny np. za fazę badawczo-rozwojową partnerstwa nie będzie ponosił odpowiedzialności za fazę produkcyjną, za którą odpowiedzialny będzie inny konsorcjant i odwrotnie.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl