HOME ⋅ postępowanie o udzielenie zamówienia

postępowanie o udzielenie zamówienia..

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia w nowym PZP

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie pozwalające na to, aby wykonawcy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadza jednak pewne odmienności i doprecyzowania. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Przede wszystkim nowe PZP uszczegółowiło regulację dotyczącą spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Kwestię tę reguluje art. 117 …

Rozwiązanie przez zamawiającego umowy z wykonawcą a dalsze postępowania o udzielenie zamówienia

W praktyce realizacji kontraktów występują sytuacje, w których zamawiający rozwiązuje umowę  z wykonawcą jeszcze przed ukończeniem zamówienia, najczęściej w powołaniu na nienależyte wykonywanie umowy przez tego wykonawcę. Niejednokrotnie wówczas wykonawcy obawiają się, jakie będą konsekwencje takiego rozwiązania umowy dla kolejnych przetargów, choćby w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP, który przewiduje fakultatywną przesłankę wykluczenia z …

Komunikacja elektroniczna także w postępowaniach poniżej progów unijnych

W związku z pandemią koronawirusa UZP na swojej stronie internetowej rekomenduje1, aby zamawiający w postępowaniach poniżej progów unijnych komunikowali się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie takie ma zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia także w zakresie postępowań nie objętych dotychczas pełną elektronizacją. Obowiązujące regulacje prawne Wskazanie UZP dotyczy zarówno komunikacji, jak i …