Tajemnica przedsiębiorstwa

W toku postępowania o udzielenie zamówienia określone informacje mogą zostać zastrzeżone przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zastrzeżenia takiego można jednak dokonać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Niezbędne jest przy tym także spełnienie innych ustawowych wymogów.

Wymagane jest po pierwsze dokonanie zastrzeżenia, że określone informacje nie mogą być udostępniane, po drugie – wykazanie, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednym z elementów koniecznych dla uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest brak jej ujawnienia do wiadomości publicznej oraz podjęcie przez przedsiębiorcę niezbędnych działań w celu zachowania poufności.

Jak wynika z orzecznictwa Izby, to właśnie wykazanie, że dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa nie zawsze jest dokonywane prawidłowo. Jako przykład można wskazać sytuację, co do której Izba orzekała w wyroku z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt 1994/17. W przedmiotowej sprawie wykonawca składający ofertę zastrzegł jako objęty tajemnicą przedsiębiorstwa dokument w postaci „planu zapewnienia jakości”. Wykonawca wskazał, że plan ten zawiera m.in. schemat przepływów finansowych spółki, plan zapewnienia jakości wykonywanych poszczególnych rodzajów robót, różnego rodzaju schematy i wewnętrzne procedury spółki. Wykonawca podkreślił, że plan zapewniania jakości nie jest ogólnie dostępny i dostęp do niego posiada jedynie kadra zarządzająca.

Czy takie określenie tajemnicy przedsiębiorstwa należy uznać za skuteczne? Izba zasadnie uznała, że nie. Głównym błędem popełnionym przez wykonawcę był brak wykazania, że informacja, którą zastrzega jest należycie chroniona przede wszystkim przez niego samego. Wykonawca powoływał się wprawdzie na okoliczność, że dane zawarte w planie zapewnienia jakości nie są ogólnie dostępne, jednak nie przedstawił zamawiającemu żadnych instrukcji, dokumentów czy jakiegokolwiek innego potwierdzenia, że tak jest.

Wykonawca nie może poprzestać na gołosłownej deklaracji, że dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, lecz musi wskazać na podjęcie konkretnych działań w celu zapewnienia, że dostęp do informacji nie jest powszechnie możliwy.

Jak spełnić taki wymóg? Przede wszystkim można przedstawić zamawiającemu wewnętrzne regulaminy funkcjonujące w danym przedsiębiorstwie, które zawierają wymagania odnośnie zakazu upubliczniania określonej kategorii informacji. Można również przedłożyć zobowiązania do zachowania poufności zawarte w umowach z kontrahentami czy pracownikami wykonawcy.

W każdym wypadku zamawiający powinien mieć możliwość dokonania oceny procedur zmierzających do ochrony informacji, które stosuje wykonawca, oraz czy procedury te są skuteczne i wystarczające do zachowania spornych danych w poufności.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl