HOME ⋅ tajemnica przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa..

Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa musi zawierać dowody

Jawność postępowania jest podstawową zasadą rządząca udzielaniem zamówień publicznych. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione i mieć swoje oparcie w ustawie. Wyjątek od zasady jawności przewiduje art. 8 ust. 3 PZP, stanowiąc, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie …

Dane podwykonawców jako tajemnica przedsiębiorstwa?

Warunkiem niezbędnym dla zastrzeżenia danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest posiadanie przez nią wartości gospodarczej.Nie każda bowiem informacja o charakterze technicznym,technologicznym, organizacyjnym lub innym dla przedsiębiorstwa może być przedmiotem tajemnicy, ale wyłącznie taka, która jest źródłem zysku lub pozwala na zaoszczędzenie kosztów dla przedsiębiorcy dzięki temu, że pozostanie poufna.

Wykonawca nie utajni informacji o zamówieniach realizowanych na rzecz podmiotów publicznych

Uznanie przez zamawiającego skuteczności zastrzeżeniajako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji dotyczących usług realizowanych  przez wykonawcę na rzecz podmiotów publicznych stanowi naruszenie zasady jawności postępowania, o której mowa w art. 8 ust. 1 PZP – tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 8 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 92/19.