„Zgodnie z SIWZ” jako sposób odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ

W jednym z niedawno wydanych wyroków1 Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się na temat wyjaśniania treści SIWZ przez zamawiającego w kontekście możliwości wykluczenia wykonawcy z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd.  

Sprawa dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez szpital w przedmiocie dostawy aparatury medycznej i wyposażenia do sal zabiegowych i operacyjnych. W toku postępowania jeden z oferentów zarzucił swojemu konkurentowi wprowadzenie zamawiającego w błąd i domagał się jego wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP. W myśl tego przepisu 

zamawiający wyklucza wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W ocenie odwołującego wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd co do  spełniania przez zaoferowane urządzenie parametru określonego w SIWZ. 

Wprowadzenie w błąd tylko gdy wymogi SIWZ są jasne

Po przeanalizowaniu sprawy KIO uznała, że zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP nie potwierdził się. Przede wszystkim Izba miała na uwadze, że informacje dotyczące wprowadzenia w błąd zamawiającego, to informacje dotyczące określonych faktów. Informacje takie prezentują zatem stan rzeczy z sprzeczny z wymaganiami zamawiającego. Jeżeli jednak oświadczenia wykonawcy dotyczą postanowień SIWZ, to treść tych postanowień musi być jasna i niebudząca wątpliwości. 

Rzetelne wyjaśnienie treści SIWZ – obowiązek zamawiającego

Izba wskazała, że obowiązkiem wykonawcy ubiegającego się o zamówienia publiczne jest współdziałanie z zamawiającym polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść SIWZ, a analogicznym obowiązkiem zamawiającego jest udzielanie rzetelnych i jasnych wyjaśnień. W uzasadnieniu wyroku KIO podkreśliła, iż: 

Zdaniem Izby zamawiający w każdym przypadku oświadczając „Zgodnie z SIWZ”, nie udzielił odpowiedzi na te pytania. Oświadczenie takie nie stanowi rzeczywistego wyjaśnienia, gdyż odsyła jedynie SIWZ.

W stanie faktycznym sprawy wykonawca wykazał się należytą starannością, sam zadał pytanie zmierzające do ustalenia wymagania zamawiającego oraz zobowiązany był do uwzględnienia w ofercie innych odpowiedzi zamawiającego. Skoro wyjaśnienia nie zostały udzielone przez zamawiającego, to nie można uznać, że opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej możliwości uzyskania punktów był jednoznaczny.  

Z powyższego wynika zatem, iż wprowadzenie w błąd Zamawiającego musi być jednoznaczne. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z rozbieżnością w interpretacji samej SIWZ i brakiem jednoznaczności jej postanowień, nie można mówić o wprowadzeniu w błąd Zamawiającego. 

Wyrok ten stanowi ważną wskazówkę dla zamawiających, aby nie korzystać z drogi „na skróty” lecz zawsze wykładać treść SIWZ w sposób wyczerpujący i jednoznaczny. 


1 wyrok KIO z dnia 4 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 505/20 

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl