HomeZespół ⋅ Maciej Gramza

MACIEJ GRAMZA

Attorney-at-law,
Managing Partner

Poznań

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profil

Founder of the GJW Legal Office. He directs energy and public
procurement law practices of the Office, as well as procurement
procedures. His specialization also includes handling transactional
processes (M&A, obtaining financing, reorganizations) and investment
processes.

For a dozen or so years, he has been cooperating with energy industry
companies, including one of the leading energy groups in Poland, which
he and his team supported in many business projects in the areas of
regulatory advisory, public procurement, procurement procedures,
transaction processes, preparation and implementation of investments,
obtaining financing, competition law and IT projects. He is an
experienced specialist in the field of public procurement law. He
provided legal support at the stage of preparing and carrying out many
considerably complex procedures with significant values. He conducted
trainings, participated in the designing and creation of e-procurement
systems, repeatedly and successfully represented the procuring party in
the appeal proceedings under public procurement law.

In the years 2005-2006 he worked as an Attestor, an attorney of the
Public Procurement Office (Atestator Urzędu Zamówień Publicznych),
authorized to examine awarding entities of a given sector. He advised on
many projects of key importance for the power industry. He also has
experience in managing and supervising enterprises, gained while
performing the function of a member of the management board and a member
of supervisory boards.

Author or co-author of many legal analyses and experts opinions as
well as publications in “Prawo Przedsiębiorcy” (Entrepreneur’s Law
Magazine), “Przewodnik Prawniczy” (Lawyer’s Guide Magazine), Bulletin
„Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył” ( ‘Electrical
Energy. Customer. Distribution. Transmission’), Bulletin “Pod Prądem”(
‘Under Current’), RegulacjewEnergetyce.pl online portal and co-author of
the Kosciuszko Institute report ‘Analysis of gas infrastructure in
Poland from the perspective of future energy challenges and development
of the unconventional gas sector’.

A graduate of the Faculty of Law at Adam Mickiewicz University in
Poznań and the Master of Business Administration program at WSB College
of Banking carried out in cooperation with the University of Economics
in Poznań and The Nottingham Trent University. He completed
post-graduate studies “Increase of competitiveness of the Polish energy
sector through EU assistance programs” in the Center for European
Integration of Adam Mickiewicz University and post-graduate program
“Renewable energy sources” at the WSB College of Banking in Poznań.
Entered on the list of attorney-at-law of the Poznań Bar Association of
Attorneys-at-Law.

Doświadczenie

Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora
energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspierał w wielu projektach biznesowych w obszarach: doradztwa regulacyjnego, zamówień publicznych, procedur zakupowych, procesów transakcyjnych, przygotowania oraz realizacji
inwestycji, pozyskiwania finansowań, prawa konkurencji oraz projektów IT.

Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Zapewniał wsparcie na etapie przygotowania oraz przeprowadzania wielu złożonych merytorycznie procedur o znaczących wartościach. Przeprowadzał
szkolenia, brał udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement, wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych.

W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych. Doradzał w wielu projektach o kluczowym znaczeniu dla sektora elektroenergetycznego. Legitymuje się też doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych.

Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz
publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z
perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”.

Wykształcenie, uprawnienia

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

PRACTICE