HomeTeamSzymon Jagustyn

 

Szymon Jagustyn

Attorney-at-law

Poznań

polski, angielski

Profil

Attorney-at-law at the GJW Legal Office. He deals with investment
processes and providing ongoing legal services for business entities. He
provides support to entities from the IT, RES, municipal waste and
production entities from the SME sector.

He actively participates in the creation, evaluation and negotiation
of draft contracts related to the operational activities of enterprises,
investment processes and the implementation of IT projects. He has
extensive experience in preparing legal expert opinions in the field of
civil law, energy law, real estate law, construction and administrative
laws. He also specializes in preparing and developing transaction
documentation.

He provides legal services both to large companies operating in the
structure of a capital group and to smaller entities of the SME segment
(representation in economic and administrative disputes, support for
day-to-day operations). He participated in projects executed in the new
technologies segment, advised on numerous transactions and provided
services to the governing bodies of commercial law companies,
associations and foundations.

He has extensive experience in representing clients before common
courts and enforcement authorities. He also represented clients in
administrative proceedings representing both investors and other
participants in the proceedings. In his legal practice he also
participates in the processes of capital transformation of commercial
law companies, and also supports entrepreneurs in the design and
negotiation of terms of commercial transactions as well as executing
Internet projects.

Currently involved in legal services regarding investments carried
out by the General Directorate for National Roads and Motorways and
handling court proceedings of entities from the ENEA capital group.

Author or co-author of publications in Bulletin „Energia Elektryczna.
Klient. Dystrybucja. Przesył” (‘Electrical Energy. Customer.
Distribution. Transmission’) and in RegulacjewEnergetyce.pl online
portal.

He completed legal training at the Regional Chamber of Legal Counsels
in Poznań. A graduate of law and sociology at the University of Adam
Mickiewicz in Poznań. Participant of the Socrates-Erasmus program at the
Italian Università della Calabria in Cosenzy.

Doświadczenie

Aktywnie uczestniczy w tworzeniu, opiniowaniu i negocjowaniu projektów umów związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw, procesami inwestycyjnymi oraz realizacją projektów informatycznych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa energetycznego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i administracyjnego. Specjalizuje się także opracowywaniu dokumentacji transakcyjnych.

Świadczy obsługę prawną zarówno na rzecz dużych spółek działających w strukturze grupy kapitałowej jak i mniejszych podmiotów segmentu MŚP (reprezentacja w sporach gospodarczych i administracyjnych, wsparcie bieżącej działalności). Brał udział w projektach realizowanych w segmencie nowych technologii, doradzał przy licznych transakcjach oraz zapewniał obsługę organów spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi. Występował także w postępowaniach administracyjnych, reprezentując zarówno inwestorów, jak i innych uczestników postępowania. W swojej praktyce prawniczej bierze również udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego, a także wspiera przedsiębiorców  przy projektowaniu i
negocjowaniu warunków transakcji handlowych oraz przy realizacji projektów internetowych.

Aktualnie zaangażowany w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz obsługę procesów sądowych podmiotów z grupy kapitałowej ENEA.

Autor lub współautor publikacji w Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył” oraz na portalu RegulacjewEnergetyce.pl

Wykształcenie, uprawnienia

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa oraz socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik programu Socrates-Erasmus na włoskim
Università della Calabria w Cosenzy.