Orzecznictwo: Interpretacja przepisu a rażące naruszenie prawa

W przypadku wystąpienia szczególnych wad decyzji administracyjnej, wymienionych w art. 156 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm., dalej „Kpa”) możliwe jest stwierdzenia jej nieważności. Wskazać należy w szczególności, że zgodnie z art. 156 § 1 pkt. 2 Kpa organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Jak należy rozumieć przesłankę rażącego naruszenia prawa? Czy wybór jednej z możliwych interpretacji przepisu może być oceniany jako rażące naruszenie prawa?

Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

W sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pojęcie strony jest interpretowane w sposób bardzo szeroki (znacznie szerzej niż w postępowaniach dotyczących pozwoleń na budowę), każdorazowo konieczne jest ustalenie istnienie interesu prawnego po stronie danego podmiotu.

Zmiana definicji obszaru oddziaływania w Prawie budowlanym

Nowelizacją prawa budowlanego zmodyfikowano definicję obszaru oddziaływania obiektu. Zmiana będzie miała istotne znaczenie praktyczne doprowadzi bowiem do ograniczenia liczby podmiotów, które biorą udział w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wydanie pozwolenia na budowę.

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie po dniu 19 września 2020 roku – wzmocnienie zasady trwałości decyzji administracyjnych

Na skutek wprowadzenia do Prawa budowlanego art. 37b oraz art. 59h nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat oraz nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Rozpoczęcie biegu terminów procesowych, sądowych i materialnych terminów administracyjnych!

Tarcza antykryzysowa 3.0. uchyla zarówno art. 15 zzr, jak i art. 15 zzs. Oznacza to, że dotychczasowe terminy, które nie rozpoczęły biegu albo których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1, jak i terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15 zzs, których bieg nie rozpoczął się na podstawie tego przepisu, rozpoczną bieg, bądź biegną dalej.