Zatrzymanie części wynagrodzenia a kaucja gwarancyjna

W ramach określonej w art. 353 1 Kc zasady swobody umów strony mogą w różny sposób regulować sposoby zabezpieczenia wykonania umowy. Powszechną praktyką w umowach o roboty budowlane jest stosowanie zabezpieczeń nazywanych „kaucją gwarancyjną”, ustanawianych  w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub mogących powstać w przyszłości roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

Cechy trwałego związania obiektu budowlanego z gruntem

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreślane jest, że cecha trwałego związania z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przemieszczenie lub przesunięcie na inne miejsce. 

Kara umowna za brak płatności na rzecz podwykonawców jednak dopuszczalna

Zgodnie z uchwałą 3 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca br. (sygn. akt III CZP 67/19) - artykuł 483§1 kc nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w ramach umowy o roboty budowalne w trybie zamówień publicznych.

Odpowiedzialność solidarna Inwestora. Sytuacja podwykonawcy wobec odstąpienia od umowy o roboty budowlane

Solidarna odpowiedzialność Inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, zostało przewidziane w przepisie art. 647 1 kodeksu cywilnego. Na podstawie par 5 art. 647 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Inwestora rozszerzona jest także na dalszych podwykonawców.  

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane? – kryterium rozróżnienia wg. Sądu Najwyższego

Nie tylko uczestnicy procesu inwestycyjnego mają niekiedy problem z kwalifikacją umowy, którą realizują. Jako przykład posłużyć może odmienna interpretacja Sądów w sprawie dotyczącej umowy, na podstawie której wykonawca zobowiązany był do zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia świetlnego ekranu reklamowego na budynku.

Kara umowna – precyzja w formułowaniu

Kara umowna musi przewidywać naprawienie szkody poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Określenie sumy pieniężnej powinno być dokonane w sposób precyzyjny, tak aby już w momencie podpisania umowy każda ze stron wiedziała jakie konsekwencje może ponieść za jej naruszenie.

Czy od wykonawców można egzekwować kary za nieterminowe zapłaty podwykonawcom?

Standardową klauzulą w umowach o roboty budowlane są kary umowne za uchybienia w zakresie rozliczeń z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Jak  się jednak okazuje, kwestia ta nie  jest jednoznaczna, szczególnie wobec kolizji norm zawartych w przepisach art. 143d ust. 1 pkt 7 lit.a  p.z.p. oraz art. 483 §1 k.c.

Odstąpienie od umowy nie zawsze może oznaczać karę umowną – uchwała Sądu Najwyższego

Kara umowna w związku z odstąpieniem od umowy nie zawsze jednak będzie skuteczna o czym przesądził w dniu 20 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy w 7 osobowym składzie podejmując uchwałę, w sprawie o sygn. III CZP 3/19.