Projekt budowlany po zmianach

Nowelizacja prawa budowlanego, która wprowadzona została ustawą o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) zmieniła między innymi treść oraz zasady sporządzania projektów budowlanych. Nowelizacja ma spowodować przyspieszenie i uproszczenie procesu budowlanego. 

Co się zmieniło?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że dotychczas projekt budowlany składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Na skutek nowelizacji projekt budowlany składać się będzie z trzech części: 

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

2) projektu architektoniczno-budowlanego, 

3) projektu technicznego. 

Nowy element projektu budowlanego tj. projekt techniczny, nie będzie składany do wniosku o pozwolenie na budowę. Zgodnie z art. 42 ust. 1 Prawa budowlanego inwestor obowiązany jest jednak zapewnić sporządzenie projektu technicznego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Natomiast zgodnie z 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. Z założenia faktyczne sprawdzanie zgodności inwestycji z projektem technicznym następować będzie na etapie udzielania pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie bowiem z art. 57 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć projekt techniczny. Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu i projektem architektoniczno-budowlanym.

Co zawiera każda z części projektu budowlanego?

Nowelizacją określono co składać się będzie na każdą z części projektu budowlanego.  

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzany na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta obejmować ma między innymi:  

a) określenie granic działki lub terenu,

b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,

c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

d) układ komunikacyjny i układ zieleni,

e) informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt architektoniczno-budowlany obejmować ma między innymi: 

a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,

b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych,

c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,

d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,

f) charakterystykę ekologiczną,

g) informację o wyposażeniu technicznym budynku,

h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Projekt techniczny obejmować ma między innymi: 

a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

b) charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,

c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

d) w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

e) inne opracowania projektowe.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Omawiane zmiany wpłynąć mają na uproszczenie i przyśpieszenie procesu budowlanego. Zamierzeniem ustawodawcy stało się przyspieszenie etapu badania prawidłowości i kompletności projektu budowlanego, natomiast projekt techniczny ma być poddawany ocenie przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl