Przekroczenie terminu przedłożenia umowy Podwykonawczej Zamawiającemu, a niewspółmierne kary umowne nakładane na Wykonawcę

Nakładanie na Wykonawcę kar umownych w przypadku przekroczenia terminu na przedłożenie umowy Podwykonawczej, jest jak najbardziej zrozumiałe. Mimo wszystko, kary te są niejednokrotnie rażąco wygórowane. Powyższe może generować sytuację, w której Wykonawca obarczony nadmiernymi sankcjami popadnie w problemy związane z płynnością finansową. Co w takich sytuacjach może zrobić Wykonawca?

Opóźnienie w wykonaniu robót nie zawsze uzasadnia naliczenie kar umownych

Wykonawca robót budowlanych powinien wykonać swoje zobowiązanie w ustalonym terminie. Zazwyczaj skutki niewłaściwej realizacji albo niewykonania umowy o roboty budowlane zabezpieczane są karami umownymi. Zatem wykonawca zawierając umowę winien kalkulować wysokość ewentualnych kar umownych, które w ogólnym rozliczeniu pomniejszą ustalone pomiędzy stronami wynagrodzenie. Szczególnie dotkliwe dla wykonawcy pozostają kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót, które jest następstwem okoliczności niezależnych od jego działań.