Umowa, w której jako przedmiot określono „ wytworzenie elementów stalowych konstrukcji loco wytwórnia obiektu mostowego wraz z wykonaniem częściowego zabezpieczenia antykorozyjnego na wytwórni oraz połączeń i zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, jednakże bez samego montażu – nie ma charakteru umowy o roboty budowlane.

Ostatnimi czasy, coraz częściej spotkać się można z problematyką klasyfikacji umów przez strony. Jeden z przypadków dotyczył umowy, która została zawarta przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami, specjalizującymi się w wykonywaniu obiektów, części obiektów lub robót związanych z obiektem. Co do zasady, to generalny wykonawca organizuje i koordynuje roboty, a co za tym idzie jest gospodarzem terenu budowy – tak samo było i w tym przypadku.

Jak wskazano w doktrynie charakter prawny umów o podwykonawstwo zależy od tego, co będzie przedmiotem świadczenia wykonawcy. W przypadku gdy jej przedmiotem będzie obiekt budowlany, wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, umowa z podwykonawcami będzie spełniała warunki umowy o roboty budowlane.

Natomiast, w przypadku umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami, umowa będzie spełniać warunki umowy w rozumieniu art. 647 k.c. i nast., jeżeli prace wykonywane przez podwykonawcę prowadzić będą do wykonania danego obiektu, stanowiąc część składową finalnego rezultatu. Zaznaczyć przy tym wypada, ze w każdym przypadku świadczenie wykonawcy musi prowadzić do powstania obiektu / wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.05.2007 r. sygn. akt I CSK 51/07, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 03.07.2007 r. sygn. akt I ACa 242/14, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25.04.2014r. sygn. akt I ACa 244/14).

Zatem ukształtowanie przez strony umowy jej przedmiotu jako  wytworzenie elementów stalowych konstrukcji mostowej loco wytwórnia wraz z częściowym zabezpieczeniem antykorozyjnym na wytwórni, pełnienie nadzoru wykonawczego nad montażem, wykonanie połączeń i zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie oraz w ten sposób faktycznego wykonania świadczenia, wskazuje, że nie odpowiadają one essentialia negotti umowy o roboty budowlane.

Co do zasady, wydawałoby się, iż montaż elementów konstrukcyjnych należy potraktować jako robotę budowlaną, jednak w tym przypadku Sąd Apelacyjny w Warszawie /wyr. z dnia 09.05.2016 r. sygn. akt VI ACa 60/15/ orzekł, że:

wytworzenie elementów stalowych konstrukcji mostowej loco wytwórnia wraz z częściowym zabezpieczeniem antykorozyjnym na wytwórni, pełnienie nadzoru wykonawczego nad montażem, wykonanie połączeń i zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, nie spełnia essetialia negotti umowy na roboty budowlane.

W omawianym orzeczeniu, Sąd wprost wskazał, iż samo spawanie na placu budowy jest koniecznym elementem procesu technologicznego wykonania konstrukcji stalowej obiektów mostowych. Ich wykonanie na miejscu działania wytwórni nie było możliwe ze względu na wielkości/parametry tego elementu. Zatem, elementy ze względów technicznych nie mogły być przewiezione w całości, co uzasadniało roboty montażowe w terenie. Powyższe, według Sądu nie stanowi o charakterze zawartej umowy jako umowy o roboty budowlane.