Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Zatem, jaki obiekt będzie efektem rozbiórki obiektu budowlanego ?

W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7).

Zatem, na pierwszy rzut oka, ustawy zawierają sprzeczne definicje.

Problem ten rozważał Sąd Najwyższy, na tle sprawy, w której podwykonawca domagał się zapłaty bezpośrednio od inwestora. Spór w sprawie ograniczony był do kwestii, jaki jest przedmiot świadczenia w umowie, która w świetle art. 647 k.c. może być uznana za umowę o roboty budowlane, a w szczególności, czy takiej kwalifikacji może podlegać umowa, na podstawie której wykonawca zobowiązuje się rozebrać budynek.  Sąd, kierując się dyrektywami wynikającymi w szczególności z nakazu zachowania spójności i jednolitości pojęć używanych w systemie prawnym stwierdził, że przepisy o umowie o roboty budowlane mają zastosowanie także do robót polegających na rozbiórce obiektu budowlanego, które zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane są także robotami budowlanymi. W uzasadnieniu wskazano:

„Przewidzianym w umowie obiektem” w rozumieniu art. 647 KC, do którego wykonania zobowiązuje się wykonawca na podstawie umowy o roboty budowlane może być zatem także osiągnięcie na nieruchomości inwestora, którą ten może dysponować na cele budowlane, takiego stanu, że zostaną z niego usunięte postawione na nim obiekty budowlane, jeśli w tej postaci teren będzie zdatny do zaspokajania potrzeb inwestora, do zrealizowania których dążył zabiegając o stosowne zezwolenia na wykonanie robót rozbiórkowych. Umowa o rozbiórkę obiektu jest także umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC.  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. V CSK 283/17

Reasumując, również umowa o rozbiórkę obiektu jest umową o roboty budowlane, pomimo braku fizycznego powstania „nowego obiektu”.