Białe certyfikaty: kto jest uprawniony do złożenia wniosku i co powinien zawierać

W ostatnim artykule Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia zużycia energii: kiedy efektywność energetyczna promowana jest białym certyfikatem?dr Monika Przybylska wyjaśniała kiedy mamy do czynienia z przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej, dzięki któremu możemy wnioskować o białe certyfikaty. W niniejszym artykule przybliżymy kto może ubiegać się o ich wydanie i jakie elementy powinny zostać zawarte we wniosku. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wydanie białych certyfikatów

Podmioty, które mogą wnioskować o wydanie świadectwa efektywności energetycznej określone zostały w przepisie art. 20 ust. 3 Ustawy o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 264)Są nimi podmioty: 

  1. u których będzie realizowane przedsięwzięcie (lub przedsięwzięcia) tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej, albo 
  2. upoważnione przez podmiot, o którym mowa w pkt. a. 

Ustawodawca zastrzegł, że do złożenia wniosku do Prezesa URE uprawniony jest tylko jeden z wyżej wymienionych podmiotów, eliminując tym samym sytuacje, w których w ramach jednego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej istniałaby możliwość uzyskania białych certyfikatów przez różne podmioty.

Upoważnienie do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej

Powszechnym zjawiskiem jest, że przy realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej bierze udział więcej niż jeden podmiot – jest nim inwestor. W takim przypadku wskazuje się, że istotne jest aby już na etapie planowania realizacji inwestycji zawrzeć

„porozumienie, z którego wynikać będzie który z podmiotów będzie legitymowany do wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectw efektywności energetycznej oraz udzielenie stosownego upoważnienia inwestorowi, jeżeli motywem realizacji przez niego przedsięwzięcia u innego podmiotu jest uzyskanie świadectw efektywności energetycznej.” 1

W ten sposób strony zapobiegają powstaniu ewentualnych sporów na późniejszym etapie. W szczególności pamiętać o zawarciu takiego porozumienia inwestorzy, których wyłącznym motywem do zainwestowania w przedsięwzięcie jest uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej. 

Z literalnego brzmienia ustawy wynika, że upoważnienie określone w przepisie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej obejmuje wyłącznie czynność formalną polegającą na złożeniu wniosku. Jednakże zgodnie z doktryną podmiot udzielając upoważnienie podmiotowi realizującemu przedsięwzięcie do złożenia wniosku, udziela mu także upoważnienie do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej. Tezę tę potwierdza także przykładowy wzór upoważnienia dostępny na stronie URE, w którego treści znajduje się następujący zapis:

„upoważnienie do wystąpienia do Prezesa URE z wnioskiem o którym mowa w art. 20 ust. 4 i do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej polegającego bądź polegających na …” 

Co powinno znajdować się we wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej 

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy o efektywności energetycznej wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, adres zamieszkania albo nazwę, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 albo 2; 

2) określenie: 

  1. a) przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej oraz miejsca ich lokalizacji,
  2. b) ilości energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej;

3) wskazanie okresu uzyskiwania oszczędności energii finalnej dla danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, wyrażonego w latach kalendarzowych; 

4) oznaczenie terminu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. 

Ponadto do wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej należy dołączyć: 

1) audyt efektywności energetycznej, z wyłączeniem audytu, o którym mowa w art. 25 ust. 3; 

2) oświadczenie następującej treści: ,, Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że: 

1) dane i informacje zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 264), są zgodne z prawdą; 

2) nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

W jakim terminie wydawany jest biały certyfikat

Prezes URE wydaje świadectwo efektywności energetycznej w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Termin ten należy liczyć od dnia złożenia wniosku kompletnego, nie wymagającego przeprowadzenia dalszych wyjaśnień w ramach prowadzonego postępowania. Do wydawania świadectw efektywności energetycznej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30, poz. 168t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) o wydawaniu zaświadczeń. 


1 K. Glibowski, Procedura wydawania świadectw efektywności energetycznej, [w] Białe certyfikaty i świadectwa efektywności energetycznej w UE. Analiza porównawcza regulacji systemowych przyjętych w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech i w Polsce, Warszawa 2018, dostęp Legalis.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl