Bez zmian w przepisach lokalizacji elektrowni wiatrowych

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych¹ ; dalej: ustawa wiatrakowa, od wejścia w życie, wywołuje liczne kontrowersje w środowisku inwestycyjnym. Ustawę tę określa się nawet jako „anty-wiatrakową”, ponieważ jej przepisy nakazują lokalizację i budowę elektrowni wiatrowych w oparciu o postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych.

Negatywne głosy płynące ze strony przedstawicieli branży wiatrowej (inwestorów) nie przyczyniły się do zmiany przepisów prawa w zakresie zasad lokalizacji elektrowni wiatrowej. Najnowsza nowelizacja ustawy wiatrakowej, dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw² nie zmienia nic w zasadach lokalizacji elektrowni wiatrowych. Ustawodawca zliberalizował wyłącznie przepisy dotyczące pozwoleń na budowę.

Budowa elektrowni wiatrowej – co dokładnie nowego w przepisach?

Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej: w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych³ w art. 13 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„do pozwoleń na budowę dotyczących elektrowni wiatrowych, dla których nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepis art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przyjmując, że terminy w nim określone liczy się od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2”.

Jak nowe przepisy wpłyną na proces budowlany elektrowni wiatrowych?

Ustawodawca treścią ustawy wiatrakowej zdecydował, że:

postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych” (art. 13 ust. 3 ustawy wiatrakowej).

Jednocześnie ustawodawca przyjął, że:

pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz wydane na podstawie postępowania, o którym mowa w ust. 3 (tj. art. 13 ust. 3 ustawy wiatrakowej), zachowują moc, o ile w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie” (art. 13 ust. 2 ustawy wiatrakowej).

WNIOSEK: ważność wydanego pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej zależy od uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wiatrakowej (tj. do 16 lipca 2021 r.)

Nowelizując ustawę wiatrakową ustawodawca wprowadził rozwiązanie na wypadek gdyby inwestor nie uzyskał w wymaganym terminie (tj. 5-letnim) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W tym zakresie ustawodawca odsyła do przepisu art. 37 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym:

w przypadku: 1) określonym w ust. 1 (decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata) albo 2) stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę – rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1”.

ustawodawca odsyła do przepisu który reguluje przesłanki wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej z mocy prawa, przy czym okres 3 lat nie jest liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, lecz po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wiatrakowej; wygaśnięcie decyzji obliguje do uzyskania nowej decyzji, wydanej na zasadach ogólnych

SKUTEK ZMIANY: ustawodawca wydłużył proces budowlany elektrowni wiatrowych w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przed wejściem w życie ustawy wiatrakowej z 16 lipca 2021 roku do 16 lipca 2024 roku

Czy składając ofertę w aukcji OZE w 2019 r. wygrany inwestor ma szansę zrealizować obowiązek sprzedaży wytworzonej energii?

Wprowadzoną zmianą ustawodawca zachęca inwestorów do złożenia oferty w aukcji OZE organizowanej przede wszystkim w 2019 r. (brak jeszcze ogłoszenia Prezesa URE o terminie aukcji). W przypadku wyboru oferty w aukcji OZE zorganizowanej w 2019 r., wytwórca ma obowiązek sprzedać po raz pierwszy wyprodukowaną energię wiatrową w terminie maksymalnym 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji (art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE). Zakładając, że aukcja OZE przeprowadzona będzie jesienią 2019 r., orientacyjny czas na wykonanie obowiązku to trzeci/czwarty kwartał 2023 roku. Gdyby ustawodawca nie wydłużył ważności pozwolenia na budowę termin ten zostałby skrócony do lipca 2021 r. co mogłoby zniechęcić inwestorów do złożenia oferty w najbliższej aukcji.

¹Dz. U. z 2019 r. poz. 654

²Dz. U. poz. 1524

³Dz. U. z 2019 r. poz. 654

drukuj