31 grudnia 2020 r.: data graniczna dla zainstalowania minimalnej liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych w ogólnodostępnych stacjach ładowania

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych1 (dalej jako: ustawa o elektromobilności) określa minimalną liczbę publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych, które mają być zainstalowane w gminach gęsto zaludnionych (głównie w aglomeracjach miejskich) do 31 grudnia 2020 r. Minimalna liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych jakie mają powstać (do 31 grudnia 2020 r.) została określona w oparciu o wielkość gminy, liczbę zarejestrowanych pojazdów samochodowych oraz liczbę pojazdów przypadającą na jednego mieszkańca. I tak:

   • w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 000 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 600 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych: minimalna liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych wynosi 1000,
   • w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych: minimalna liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych wynosi 210,
   • w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 150 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 95 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych: minimalna liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych wynosi 100,
  • w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych: minimalna liczba punktów samochodów elektrycznych ładowania wynosi 602.

WNIOSEK: minimalna liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych nie została wyznaczona dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 000 lub zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub na 1000 mieszkańców przypada mniej niż 400 pojazdów samochodowych.

15 stycznia 2020 r.: data graniczna dla przygotowania raportu dotyczącego punktów ładowania samochodów elektrycznych

Ustawa o elektromobilności nakłada na prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych3 obowiązek przygotowania raportu dotyczącego punktów ładowania samochodów elektrycznych na obszarze gminy zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, z którego ma wynikać jaka jest liczba (i lokalizacja) ogólnodostępnych stacji ładowania oraz moc punktów ładowania zainstalowanych w tych stacjach, a także jaka jest liczba (i lokalizacja) planowanych do wybudowania do 31 grudnia 2020 r. ogólnodostępnych stacji ładowania, z uwzględnieniem mocy punktów ładowania planowanych do zainstalowania w tych stacjach oraz jaka jest liczba punktów ładowania brakująca do osiągnięcia minimalnej liczby punktów ładowania na dzień 31 grudnia 2020 r. Nieosiągnięcie limitu w zakresie wymaganej liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych aktualizuje obowiązek prezydenta miasta do sporządzenia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych (gdzie projekt planu – przygotowany najpóźniej do dnia 15 marca 2020 r. – konsultowany jest z mieszkańcami gminy i uzgadniany z OSD).

UWAGA! Obowiązek sporządzenia planu nigdy nie zaktualizuje się w stosunku do gminy, w której liczba mieszkańców nie przekracza 100 000 lub zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub na 1000 mieszkańców przypada mniej niż 400 pojazdów samochodowych4.

Rola OSD w przypadku nieosiągnięcia limitu w zakresie wymaganej liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych

Rynek elektromobilności wymaga od OSD konkretnych działań w przypadku, gdy minimalna liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych nie zostanie osiągnięta. Zgodnie z ustawą o elektromobilności OSD odpowiedzialne są za opracowanie programu przyłączania do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ogólnodostępnych stacji ładowania przewidzianych w projekcie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz za budowę tych stacji, przy czym ponoszone przez OSD koszty budowy ogólnodostępnych stacji ładowania są zaliczane do tzw. kosztów uzasadnionych, które OSD może przyjąć do kalkulacji cen i stawek opłat5. Najbliższe tygodnie rozstrzygną zatem, w których gminach nie jest zainstalowana wystarczająca liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych, a co za tym idzie, którzy OSD zobligowani będą do budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Pamiętać przy tym należy, że niewybudowanie przez OSD ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych wskazanej w planie budowy ogólnodostępnych stacji ładowania zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł6.


1 T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1124 ze zm.

2 Art. 60 ust. 1 ustawy o elektromobilności

3 Art. 61 ust. 1 w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy o elektromobilności

4 Art. 62 ust. 1 ustawy o elektromobilności

5 Art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.

6 Art. 45 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 45 ust. 1 pkt 12 ustawy o elektromobilności

drukuj