Początek 2020 roku wiąże się z obowiązkiem odpowiednich organów dużych gmin dokonania przeglądu w zakresie wymaganej ustawą o elektromobilności1 minimalnej ilości ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych (zobacz również: Rok 2020 kluczowy dla zainstalowania minimalnej liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych w ogólnodostępnych stacjach ładowania). Prognozy wskazujące, że na koniec 2020 roku w dużych miastach nie pojawią się ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych w ilości wymaganej ustawą o elektromobilności, stanowią źródło obowiązku w zakresie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, który – zgodnie z ustawą o elektromobilności – powinien zostać zrealizowany do końca 2020 roku.

Charakter uzgodnienia OSD planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych

Wprowadzone ustawą o elektromobilności rozwiązanie ma na celu zagwarantować stopniowy i systematyczny rozwój sektora paliw alternatywnych. W przypadku, gdy z danych faktycznych wynika, że ilość ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych jest niewystarczająca (poniżej progu minimalnego) to wymagane stacje ładowania – zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 64 ustawy o elektromobilności – wybuduje OSD. Najważniejsze pytanie – z punktu widzenia sytuacji prawnej OSD w tym obszarze – wiąże się z ustaleniami o wpływ OSD na treść planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, w oparciu o który OSD buduje stacje ładowania samochodów elektrycznych. Postawione pytanie uzasadnione jest udziałem OSD w tworzeniu takiego planu, który ostatecznie przyjmuje rada gminy.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności (art. 62) OSD uzgadniają projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, który przekazuje im wójt (burmistrz, prezydent miasta). Przekazanie przez organ wykonawczy gminy projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych do uzgodnienia jest obowiązkiem tego organu, a OSD ma na uzgodnienie nie mniej niż 30 dni. Ustawa o elektromobilności zobowiązuje OSD, aby uzgadniając projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych uwzględnił moce przyłączeniowe istniejące oraz przewidywane w planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię2. Jednocześnie OSD opracowuje program przyłączania do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych przewidzianych w projekcie planu, w którym określa techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych wskazanych w projekcie planu wraz z przewidywanymi terminami przyłączenia.

Czy uzgodnienie z OSD, jako jeden z obowiązkowych etapów zmierzających do przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, jest wiążące dla organów gminy przyjmujących odpowiednią uchwałę? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca. Organy gminy, podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, są związane uzgodnieniem OSD. Dla OSD oznacza to, że w przypadku, gdyby przyjęty plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych nie uwzględniał uzgodnienia OSD (zwłaszcza w tak fundamentalnym obszarze jakim są warunki przyłączenia do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego z których np. wynika, że istnieją bariery w postaci ograniczeń sieciowych, które wpływają na możliwość dostarczenia mocy do ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych), to ma on prawo do złożenia skargi na uchwałę rady gminy w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym3.

Podsumowanie

Ustawa o elektromobilności, wskazując na obowiązek uzgodnienia projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych z OSD, nie przesądza jaki charakter prawny ma to uzgodnienie (wiążący, czy niewiążący). Oceniając jednak sytuację prawną OSD w tym wymiarze należy przyjąć, bez żadnych wątpliwości, że uzgodnienie jest wiążące dla organów gminy podejmujących uchwałę w sprawie przyjęcia planu.  Przyjęcie planu odmiennie niż wynika to z uzgodnienia z OSD narusza interes prawny OSD i stanowi podstawę do zaskarżenia uchwały rady gminy do sądu administracyjnego.

1 Art. 60 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1124 ze zm. (dalej: ustawa o elektromobilności).

2 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną (na okres nie krótszy niż 5 lat) OSD przygotowuje na mocy art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.

3 T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.

drukuj